Utvärderingsmetoder för människa-robotinteraktion A1F, 7,5 hp, IT758A

När sociala och andra typer av kollaborativa robotar börjar etablera sig på en kommersiell marknad och användas av icke-experter, finns det ett identifierat behov av att noggrant utforma och systematiskt utvärdera användarnas perspektiv på interaktionen med olika typer av robotar som utför olika uppgifter för att stödja människan.

I kursen får du lära dig detta sätt att utvärdera samspelet mellan människa och teknik som idag är en grundläggande del av utvecklingen av t.ex. persondatorer och mobiltelefoner. Det är viktigt att fatta rätt beslut om vilka upplevelser och faktorer som ska vara i fokus på baserat på en tydlig förståelse av de avsedda användargrupperna, deras behov och användningssituationer. Ett användarcentrerat perspektiv på interaktionen mellan människa och robot innebär en omfattande systematisk utvärdering av kvalitén på samspelet mellan människan och roboten och är av stor betydelse för att robottekniken ska ge långsiktigt mervärde till människors liv. Kursen innehåller djupgående teoretisk kunskap om och praktiska färdigheter i olika typer av användarcentrerade tillvägagångssätt och metoder för att utvärdera olika aspekter av human-robot interaktion. Som student kommer du också att planera, genomföra och rapportera en detaljerad utvärdering av människa-robot interaktion utifrån ett användar-centrerat perspektiv. Under kursens gång kommer du även att fokusera på forskningsetik, hållbarhet och jämställdhetsfrågor när det gäller utvärdering av olika former av människa-robotinteraktion.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr