Data Science masterprogram, 120 hp

För att vara behörig till programmet krävs en kandidatexamen inom informationsteknologi, datavetenskap eller datalogi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp samt kunskaper motsvarande 15 hp inom programmering och 15 hp inom matematik eller statistik. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Data science är ett tvärvetenskapligt ämne som har vuxit fram som en följd av de senaste årens utveckling när det gäller ökad tillgång till en allt större mängd av allt mer komplex data.

Data Science finns också som ett-årigt magisterprogram

Data science är samlingsnamnet för olika typer av metoder som kan användas för att analysera stora och komplexa mängder data i syfte att stödja beslutsfattare inom vitt skilda områden i deras arbetsuppgifter. Data science bygger primärt på områden inom informationsteknologi såsom programmering, dataanalys/datautvinning ("data mining"), artificiell intelligens och visualisering. Data science är ett relativt nytt begrepp som tar vid efter begreppet "Big data". Tillämpningsområdena är många, t.ex. Business intelligence, bioinformatik, analys av molntjänster, anomalidetektion, underhållsplanering, marknadsföring, för att nämna några.

Både på den nationella och internationella arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på personer - datavetenskapare - som behärskar alla länkar i kedjan när det gäller att behandla, analysera och utvinna kunskap från stora mängder data.

Det här läser du på masterprogrammet Data Science

Programmet fokuserar på tre huvudområden: intelligent dataanalys, programmering och systemutveckling samt beslutsstöd. Studier inom intelligent dataanalys påbörjas i kursen Avancerad artificiell intelligens, för att fortsätta i kurserna Data mining och Analys av komplex data och avslutas i kursen Informationsfusion. Programmering och systemutvecklingsspåret utvecklas över kurserna Avancerad programmering, Programmering för big data och Business intelligence. Fördjupning inom beslutsstöd sker gradvis genom kurserna Avancerad artificiell intelligens, Visuell dataanalys, Datadrivet beslutsfattande, Informationsfusion och Business intelligence. Läs mer om kurserna som ingår i masterprogrammet Data Science.

Graphical overview of the Data Science master's program, 120 ECTS

Forskning inom data science

Högskolan i Skövde har ett forskningscentrum för informationsteknologi och efter avlagd examen finns goda möjligheter att fortsätta med forskningsstudier. Merparten av lärarna i programmet bedriver forskning i olika typer av forskningsprojekt inom data science och därmed finns det stora möjligheter att på olika sätt knyta an till aktuell forskning inom området. Läs mer om den forskning som bedrivs inom data science vid Högskolan i Skövde här.

Jobb efter examen på masterprogrammet Data Science

Det finns ett ökande behov av IT-specialister och dataanalytiker på arbetsmarknaden och möjligheterna att få jobb efter examen är goda. Företag inom en rad olika branscher har behov av att analysera stora datamängder. Efter en examen i data science kan du t.ex. jobba som dataanalytiker, programmerare, teknisk specialist eller konsult. Glassdoor har under 2016 och 2017 utsett data scientists som den kompetens företag i USA letar främst efter – läs mer på denna sida.

För att vara behörig till programmet krävs en kandidatexamen inom informationsteknologi, datavetenskap eller datalogi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp samt kunskaper motsvarande 15 hp inom programmering och 15 hp inom matematik eller statistik. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

ALBERTO MONTEBELLI

Programansvarig


0500-448318
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMagnus Andrén

studievägledare 

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se
0500-448097

Framtid och jobb

Det finns en stark efterfrågan på personer med en examen på avancerad nivå inom data science. På både den nationella och internationella arbetsmarknaden har behovet av datavetenskapare uppmärksammats.

I Sverige har datavetenskapare listats som ett framtidsyrke (Wallström, 2014; CIO Sweden, 2014; ComputerSweden, 2014) och det finns ett ökande behov av IT-specialister på tio års sikt (Hörnsten et al., 2014). Analys av komplex och storskalig data förutses bli en nyckelfråga för företag samt en viktig konkurrensfördel (Manyika et al., 2011).

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.