Vad läser du?

Här presenteras de kurser som ingår i masterprogrammet Data Science.

Grafisk överblick

Graphical overview of the Data Science master's program, 120 ECTS

Kursöversikt

Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi A1N, 7,5 hp

Kursens mål är att förmedla en förståelse och viss kännedom om de teoretiska grunderna i ett representativt omfång av informationsteknologins deldiscipliner; att utbilda studenter i vetenskaplig metod, möjliggöra för dem att identifiera lämpliga modelleringsmetodologier, kärnteorier och fundamentala tekniker, samt använda dem i analys och design av effektiva datorbaserade informationssystem. Dessutom ämnar kursen ge en förståelse för samspelet mellan teori och praktik och en förståelse för hur teorin påverkar praktiken.

Avancerad programmering A1N, 7,5 hp

Analys inom Big Data ställer nya krav på den programmering som behövs för att realisera datautvinning, dataanalys och presentation av resultat. Storleken på data i sig medför att även traditionellt effektiva algoritmer blir ohanterliga, vilket gör att skalbara algoritmer blir allt viktigare. Kursen ger en introduktion till funktionell programmering vilket är grunden för programmering för "Big data". Kursen kommer att behandla programmeringsspråket "scalable language" Scala.

Avancerad artificiell intelligens A1N, 7,5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som vill ha övergripande kunskap om aktuella frågeställningar och utmaningar inom området artificiell intelligens och hur dess olika metoder och tekniker kan knytas samman med olika forsknings och användningsområden inom data science, som t.ex. datamining, beslutsstödsystem och informationsfusion.

Programmering för big data A1F, 7,5 hp

Kursen lär dig om principerna för vanliga ramverk för dataanalys i storskaliga datamängder. Här förklaras varför traditionella ansatser inte fungerar för storskaliga distribuerade analyslösningar. Relevanta delar av ekosystemet runt Hadoop presenteras, med avsikten att du skall kunna arbeta med "big data analytics" på egen hand. Du programmerar i och använder dig av framförallt de komponenter i Hadoop som används för effektiv storskalig dataanalys och maskininlärning.

Data mining A1F, 7,5 hp

I denna kurs så studerar du grundläggande koncept, algoritmer och tekniker inom data mining. Kursen behandlar klassificering med exempelvis beslutsträd, nearest neighbor, Bayesianska klassificerare, neurala nätverk, support vector machines and ensemble-tekniker. Kursen kommer även att behandla associationsanalys och exempelvis algoritmerna Apriori och FP-growth, samt klusteranalys med exempelvis k-means, hierarkisk klustring och algoritmen DBSCAN.

Visuell dataanalys A1N, 7,5 hp

Att analysera stora datamängder för att hitta mönster, trender eller extrahera ny kunskap kan vara en utmanande process. Data- och informationsvisualiseringsmetoder stödjer denna process och tillåter beslutsfattarna att härleda analysresultat från data. Kursen ger en introduktion till informationsvisualisering, visual data mining och visual analytics.

Projekt i data science A1F, 15 hp

Kursen erbjuder en fördjupning inom valfritt ämne inom data science. Baserat på de kurser som lästs under första året formulerar studenten ett problem och ett eller flera angreppssätt.. En viktig och nödvändig del i denna kurs är studenternas motivering och genomförande av utvärderingsmetod.

Datadrivet beslutsfattande A1F, 7,5 hp

Kursen belyser användbarhetsaspekter vid design av datadrivna beslutsstödssystem. Särskild vikt läggs vid att undersöka hur autonoma beslutsstöd kan göras mer transparanta för dess användare. Kursen berör därför områden såsom mänskligt beslutsfattande, interaktions- och informationsdesign, informationsvisualisering, visuell dataanalys och människa-datorinteraktion.

Analys av komplex data A1F, 7,5 hp

Kursen går igenom analysmetoder för data som har en struktur som är mer komplex än vanlig attribut-värdedata, som oftast används inom traditionell data mining och maskininlärning. Kursen tar upp text mining, analys baserad på grafer/nätverk samt relaterade problem baserade på dessa typer av data, t.ex. "sentiment analysis" och nätverksanalys. Vidare kom kursen också behandla metoder för "data privacy".

Informationsfusion A1F, 7,5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som vill ha kunskap inom det aktuella forskningsområde informationsfusion och dess olika metoder och tekniker, som används för att sammanföra information (data) från olika källor med avsikten att underlätta användarens beslutsfattande i olika områden. Informationen som ska sammanföras (fusioneras) är ofta osäker på olika sätt, (t.ex. ofullständigt eller felaktigt). Därför spelar hanteringen av osäkerhet en stor roll inom informationsfusion. Inom kursen kommer olika metoder av osäkerhetshantering diskuteras.

Business intelligence A1F, 7,5 hp

Kursen tar upp hur organisationer kan använda business intelligence och explorativ analys av komplex data för att göra bättre analyser av intern och extern data. Kursen innehåller en praktisk del där studenten får möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter, inom eget valt tillämpningsområde. Kursen avslutas med en seminariedel där olika aktuella frågeställningar diskuteras

Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot data science A2E, 30 hp

I den här kursen får studenten möjlighet att omsätta sina kunskaper inom data science i ett problemorienterat individuellt examensarbete. Studenten får själv (i samråd med handledare) identifiera problem och lämplig metod för detta problem samt utföra analys av resultat av metod.