2018: Vidareutveckling av displayhållare för plåtbearbetningsmaskiner

Nicolás Rudervall och Victor Sandvik i samarbete med CIDAN Machinery Sweden, Götene.

CIDAN Machinery Sweden AB, ursprungligen AB Göteneds Mekaniska Verkstad, tillverkar maskiner för plåtbearbetning och delar för industrin som utrustas med olika slags kontrollpaneler eller manöverlådor. Företaget ville undersöka möjligheter till förbättringar, både i kostnad som funktion och utformning gällande dessa manöverlådor. Målet med examensarbetet var att undersöka möjligheten att utforma en manöverlåda som ska ersätta tre befintliga modeller och leda till en mer ekonomiskt gångbar produkt med förbättringar inom områden som tillverkning, montering, användbarhet och hållbar utveckling. Manöverlådan hade även som krav att använda sig av den befintliga elektroniken.

Slutlig design av manöverlåda, med två olika infästningsmöjligheter.

Manöverlådan monterad på en av företagets maskiner.

Under förstudien implementerades Quality Function Deployment som metod för att arbeta med kund- och kvalitetsinriktad design. Stegen innefattade observationer och intervjuer med målgruppen, analys av befintlig konstruktion med en felriskanalys och en undersökning på alternativa material för att identifiera och vikta kundbehov som kan kopplas till tekniska specifikationer. Den insamlade informationen resulterade i en kravspecifikation som den nya produkten skulle uppfylla. Konceptutvecklingen påbörjades med en analys av företagets produktidentitet. Därefter delades manöverlådan in i delfunktioner och förslag på dellösningar genererades. En morfologisk matris användes för att ta fram 6 helhetslösningar som sedan utvärderades och sållades beroende på hur bra de uppfyllde behoven. Slutligen valdes ett av två vidareutvecklade koncept som ansågs ha störst potential och skulle uppfylla specifikationen bäst.

Sprängskiss och förklaringar. 

Resultatet blev en manöverlåda som uppfyller de satta kraven och ersätter två av tre befintliga modeller, med förbättringar inom miljö, kostnad och produktidentitet. En fullskalig prototyp togs slutligen fram tillsammans med företaget som visade att slutkonceptet gick att tillverka.

Prototyp av manöverlåda

Fysisk prototyp av manöverlådan, presenterad vid Designingenjörernas utställning 23 maj 2018.