2018: Utveckling av laddhandske för laddbara fordon

Jenny Ander och Matilda Johansson i samarbete med Sea Ice AB.

Under höstterminen 2017 har Jenny Ander och Matilda Johansson utfört ett projekt tillsammans med Sea Ice AB i kursen Examensarbete i Integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. Sea Ice AB arbetar med att utveckla ladd-infrastruktursystem för laddbara fordon med största fokus på nytta för slutanvändaren, hög kvalitét samt öka hållbarheten för miljön.

Slutkoncept.

Examensarbetet delades upp i olika sektioner; förstudie, konceptutveckling, resultat samt produktionsförberedelser. Förstudien grundar sig bland annat i en litteraturstudie där standarder studerats, ergonomi- och användarstudier, enkätutskick, elektriska mätningar, men främst demontering och undersökning av tre redan befintliga laddhandskar. Efter förstudien påbörjades konceptutvecklingen av laddhandsken tillsammans med designmetoder, FEM-analyser, CAD- och lermodellering, konceptsållning och detaljdesign. Konceptutvecklingen resulterade i ett fullständigt slutkoncept både med invändiga komponenter, men också ett utvändigt skal med ergonomiska greppytor och vinklar. Den slutliga laddhandsken har jämförts mot kravspecifikationen som utfördes under förstudien och uppnått de krav som var satta inför projektet, med viss reservation för fortsatt utveckling. Laddhandsken har ett unikt och tilltalande utseende och uppfyller de efterfrågningar som både användarna och Sea Ice AB önskat.

Exempel på skiss skapad i designprocessen.

I nedanstående figur illustreras laddförloppet mellan laddhandske och fordon. Elnätet genererar växelström (AC) till laddboxen som sedan strömmar vidare till laddhandsken, vilken ansluts till fordonet vid laddning. Strömmen fortlöper genom fordonet, genom en likriktare och vidare till fordonets batteri som matas med likström (DC). Laddhandsken är därmed den enda kontakten mellan laddboxen och fordonet.

Jenny och Matilda, och representanter från Sea Ice AB.