2018: Framtagning av snabbkoppling i plast för vätskekylda datacentraler

Louise Karlsson och Alexander Sjöberg i samarbete med CEJN AB, Skövde.

Vätskekylning i datacenter ökar stort, i syfte att kunna kyla IT-utrustning tillräckligt för att höja effekten och samtidigt skära kostnader. För att uppnå detta leds vatten eller annan kylande vätska till rack med servrar, vilket sker mer effektivt än då systemen kyls med luft. För att på ett snabbt och säkert sätt kunna hantera vätskeledningar vid inkoppling och urkoppling till kylsystemet, krävs att det finns säkra snabbkopplingar.
CEJN önskar ligga i framkant på den expansiva marknaden, vilket kräver att tillverkningskostnaderna för befintlig aluminiumkoppling reduceras, bland annat genom materialbyte till plast. Målet med examensarbetet är att lösa just detta.

Utveckling av det valda låskonceptet, från inspirationskälla till slutlig prototyp.

Genereringsarbetet baseras på förstudie i form av litteraturstudier, konkurrensanalyser delvis genom demontering av befintliga produkter på marknaden, samt användartester. Prototyper har använts för test och utvärdering i flera stadier i processen.
Snabbkopplingens yttre komponenter, som även visades vara de största kostnadsbärarna, utvecklades som separata delproblem så som låsmekanism, utformning av inre o-ringsspår och sammanfogning för att tillåta montering och säkerställa spillsäkerhet. Beslutsunderlag för slutliga konceptval baserades på kostnader, användande utifrån tillverkade prototyper samt utlåtanden från externa experter inom plasttillverkning, varpå konceptval kunde utföras tillsammans med uppdragsgivande företag.
Dellösningarna anpassades i ett slutligt koncept som reducerar kostnader och samtidigt uppfyller krav gällande prestanda, utseende och användbarhet. Projektet med slutligt konceptförslag föreslås ligga till grund för vidareutveckling och tester för att säkerställa den högkvalitativa produkt CEJN eftersträvar.

CAD-modell av det slutliga konceptet. Till höger syns de enskilda plastkomponenterna; bak- och framparter för koppling respektive nippel, samt låsknappen.

Modell av slutkonceptet i sin tilltänkta användningsmiljö.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-15320