2019: Omkonstruktion av justerskruv i expanderbar duschstång

Nathalie Tillaéus och Tobias Ryttman i samarbete med Ericsindustrier AB, Töreboda.

Ericsindustrier är ett familjeföretag som grundades i mitten av 1950-talet som levererar produkter av hög kvalité till både byggbranschen samt privatpersoner. Projektet avsåg att omkonstruera en justerskruv placerad i en expanderbar duschstång. Grunden till behovet av en omkonstruktion ansågs vara antalet komponenter samt komponenternas montering. Syftet med examensarbetet var att tillhandahålla koncept som huvudsakligen gav positiva effekter för monteringen av produkten. Projektet genomsyrades av Design for X-principer, i synnerhet Design for Assembly. Målsättningen var att korta ned monteringstiden, minska antalet komponenter, bibehålla kvalitét samt ersätta specialbeställda komponenter med standardkomponenter.

Examensarbetets designprocess.

Designprocessen delades in i faserna förstudie, generering, utvärdering, prototypa och kommunikation där iteration skedde kontinuerligt mellan faserna med fokus på produktutveckling. Förstudien var störst och hade fokus på att undersöka samt definiera kontext. Genereringsfasen handlade om att utforska samt expandera lösningsrymden. Där valdes huvudsakligen metoder som skulle öka kreativiteten. Utvärderingsfasen minskade antalet lösningar för att möjliggöra hanteringen av idéer. Prototypa-fasen baserades på skisser, mock-ups, CAD samt friformsframställning. Kommunikation handlar om lösningens funktioner, dimensioner, material, färg samt form. Detta presenterades via skisser, renderade CAD-bilder samt storyboards.

Utveckling av det slutgiltiga konceptet.

Det slutgiltiga konceptet bedömdes vara tillfredställande enligt kravspecifikation samt företagets önskemål. Konceptet byggdes upp i CAD och renderades med material för att efterskapa den färdiga produkten. Monteringsaspekten för montörerna har förbättrats då antalet delar och monteringssteg har sjunkit. Genom DFx-principerna minskade antalet delar från 19 till 4 samt antal steg från 18 till 3. Enkel demontering och en hållbar utveckling har även uppnåtts då samtliga delar är separerbara samt återanvändningsbara eller återvinningsbara.
Monteringskostnaden, monteringstiden samt komponentantal har minskat med 80% jämfört med befintlig produkt.

Slutgiltigt koncept.

Storyboard som visar monteringen av det slutgiltiga konceptet.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-17156

VD och ägare Ulf Ridelberg tillsammans med Tobias och Nathalie.