2013: SPIRO - Utvärdering av produktutvecklingsprocess med fallstudie

Utgångsskedet för arbetet var att utveckla ett koncept på armaturen Spiro till en producerbar produkt. Samtidigt skulle ateljé Lyktans produktutvecklingsprocess utvärderas.

Johanna Wahlin Eriksson och Stephanie Sales i samarbete med ateljé Lyktan

Bakgrund

Utgångsskedet för arbetet var att utveckla ett koncept på armaturen Spiro till en producerbar produkt. Samtidigt skulle ateljé Lyktans produktutvecklingsprocess utvärderas. Inriktningen på examensarbetet kom sedermera att ändras då företagets tidplan på projektet Spiro inte följde examensarbetets och högskolans tidsramar. Uppdragets huvudfokus flyttades då istället till att utvärdera produktutvecklingsprocessen och använda Spiro som en fallstudie.

Målsättningar

Utgångspunkten var att processen var för stor och komplex för ateljé Lyktan och att processen således behövde anpassas till deras verksamhet. Målet blev därmed att reducera antalet steg i processen med 10 %.

Slutsatser

Processen ritades upp i en processkarta som visar i vilken ordning aktiviteterna utförs och vilken avdelning som utför dem. Produktutvecklingsprocessen analyserades sedan aktivitet för aktivitet genom bland annat intervjuer av medarbetare. Utfallet från analyserna resulterade i en önskvärd processkarta och ett antal rekommendationer på förändringar till ateljé Lyktan. Under analysens gång fångades åsikter från medarbetare upp och allmänna rekommendationer som inte direkt berör processen är också en del av resultatet. Eftersom alla analyser, utöver litteraturstudier, bygger på medarbetares erfarenheter av processen vilken inte hunnit genomföras så många gånger på företaget, påverkas resultatet av detta. Faserna är olika djupgående analyserade beroende på studenternas erfarenhet av produktutvecklingsprocessen, fallstudien, samt företagets egen erfarenhet av processen.

Produktiutvecklingsprocess före och efter 

En del av den utvecklade processen, före och efter. Flera aktiviteter som krävde väntan och avstämningar har kombinerats till aktiviteter som görs samtidigt.  

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8493