Industriell systemteknik - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom automatiseringsteknik, produktionsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi omfattande minst 180 högskolepoäng samt minst 5 högskolepoäng inom programmering och minst 5 högskolepoäng inom statistik. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 17Gamla utbildningsplaner

Industriell tillverkning blir i hög takt allt mer teknikintensiv och automatiserad. De moderna tillverkningssystemen blir också mer komplexa för att möta kraven på flerfunktionalitet, flexibilitet och omställningshastighet. För att kunna hantera denna situation behöver ingenjörer inte bara kunna förstå och analysera ett systems enskilda byggblock, utan också systemet som helhet. I detta är avancerade IT-verktyg centrala eftersom de ger möjlighet att planera, införa, styra och övervaka även komplexa produktionsanläggningar. Med avancerad datainsamling och databearbetning ges också möjlighet att ta ingenjörens beslutsfattande till en helt ny nivå.

Industriell systemteknik är ett tvärvetenskapligt område inom ingenjörsvetenskap som fokuserar på hur komplexa, tekniska problem och system bör designas och hanteras utifrån ett livscykelperspektiv. Industriell systemteknik inkluderar flertalet olika tekniker och verktyg såsom exempelvis modellering, simulering, optimering, systemdynamik, systemarkitektur och beslutsstöd. Utbildningsprogrammet fokuserar särskilt på hur olika IT-system kan utvecklas och användas för att stödja verksamheter specifikt inom den tillverkande industrin.

Programmet integrerar praktik och teori baserat på de senaste forskningsrönen inom området. Detta ger studenterna en attraktiv, men krävande, utbildning som fördjupar deras kunskaper och färdigheter inom ett för industrin mycket intressant område.

Det här läser du på magisterprogrammet Industriell systemteknik

Utbildningsprogrammet Industriell systemteknik fokuserar på att ge studenterna den kompetens som krävs för att morgondagens ingenjörer ska kunna möta olika utmaningar och utnyttja nya tekniska lösningar. Genom utbildningsprogrammet förväntas studenterna få en helhetssyn på kopplingen mellan produktionsteknik, industriell automation, och informationsteknik. Programmets innehåll syftar till att med hjälp av automation och informationsteknik nå en högre grad av integrering, automatisering och ge ett bättre beslutsunderlag för effektivare produktion. Det är i området där automation, informatik (bl.a. AI och dataanalys) och produktionsteknik överlappar och berör varandra som fokus för detta magisterprogram ligger.

Forskning inom Industriell systemteknik

Efter avlagd examen finns goda möjligheter att fortsätta med forskningsstudier inom forskningsspecialiseringen för Virtual Engineering vid Högskolan i Skövde. Merparten av lärarna i programmet bedriver forskning i olika typer av forskningsprojekt inom industriell systemteknik och därmed finns det stora möjligheter att på olika sätt knyta an till aktuell forskning inom området.

Jobb efter examen på magisterprogrammet Industriell systemteknik

Arbetsmarknaden för ingenjörer är stor och växande. Med ny teknik, nya metoder, och nya IT-stöd kan företagen ytterligare effektivisera sin produktion och göra den mer driftsäker, uthållig, lättare an anpassa till förändringar i produkt och i volym.

Det är dock inte bara i industrin utan även inom andra sektorer, t ex välfärdssektorn, som den nya tekniken blir nyttig. Det ställer dock höga krav på såväl morgondagens ingenjörer som de som redan arbetar inom området. 

 "Idag beräknar Statistiska Centralbyrån att det år 2030 kommer att finnas en brist på över 50 000 ingenjörer i Sverige, mycket beroende på stora pensionsavgångar de närmaste åren. Risken är därför stor att den svenska konkurrenskraften försvagas och det krävs stora insatser för att vända den trenden."

I förordet till IngenjörsVetenskapsAkademins satsning på "Tekniksprånget"

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom automatiseringsteknik, produktionsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi omfattande minst 180 högskolepoäng samt minst 5 högskolepoäng inom programmering och minst 5 högskolepoäng inom statistik. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 17Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

SUNITH BANDARU

Programansvarig


0500-448506
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr