Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi 180 hp

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.

Kandidatexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Behovet för kompetens inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi är starkt växande på arbetsmarknaden. Det finns idag ett uttalat behov bland arbetsgivare att kunna förse arbetstagare med expertis och stöd för att främja arbetstagarnas individuella välbefinnande. Utbildningen faller mycket väl in i att bemöta dessa behov samtidigt som den också ger en solid akademisk skolning för vidare studier på avancerad nivå.

Programutbildningen Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi ges inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap. Efter avslutad utbildning kommer Du ha en grundläggande syn på människans beteende, tankar och känslor med utgångspunkt i hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Utöver detta kommer Du få mycket god insikt i aktuell välbefinnandeforskning. Du kommer kunna beskriva välbefinnande på ett nyanserat sätt utifrån olika perspektiv och även ha förmågan att vara en kritisk konsument av aktuell forskning inom området. Till sist kommer Du även ha förmågan att hålla i individuella samtal kring välbefinnande och agera vägledande för individer som strävar efter ett ökat välbefinnande.

Högskolan i Skövde är i dagsläget unik med att kunna erbjuda denna typ av tvärvetenskapliga program inom kognitiv neurovetenskap med fokus på välbefinnandeforskningen. Som student får Du en bred akademisk utbildning som öppnar många vägar för framtida studie- och/eller yrkesliv.

Det här läser du på programmet Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi

Kognitiv neurovetenskap är utbildningens ämnesmässiga huvudområde. Inom området studeras sambandet mellan hjärnfunktion och kognitiva förmågor såsom t.ex. lärande, uppmärksamhet, perception och minne. Du kommer med andra ord i huvudsak att studera människans beteende, tankar och känslor med utgångspunkt i hjärnans anatomi och fysiologi. Kunskap kring vetenskaplig metodik samt hjärnavbildningsmetoder är därför centrala delar i utbildningen.

Positiv psykologi, ett forskningsområde med fokus på välbefinnande,är stadigt växande inom den psykologiska vetenskapen. Inom området studeras vad välbefinnande är, vad som påverkar välbefinnande, samt vad som påverkas av välbefinnande. Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap om individuellt välbefinnande präglar utbildningen starkt och vetenskaplig metodik är därför mycket centralt.

Utöver ovanstående ingår även kurser inom tillämpad positiv psykologi. I dessa kurser lär Du Dig att hålla individuella samtal med syfte att öka individens välbefinnande. Du lär dig bland annat att arbeta målinriktat utifrån vetenskapliga välbefinnandemätningar och evidensbaserade övningar. Utöver detta tränas du i att anta ett empatiskt förhållningssätt samt att förhålla dig till yrkesetiska principer. Programmet är ingen yrkesutbildning som regleras av Socialstyrelsen.

Jobb efter examen från programmet Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi

Då programmet inte är en yrkesutbildning innebär det att vad studenter gör efter avslutad utbildning till stor del beror på det egna intresset. En slutförd akademisk kandidatexamen är på många sätt meriterande, bland annat då det signalerar förvärvade förmågor som att självständigt göra kritiska bedömningar, formulera och lösa problem, söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, samt att kunna följa kunskapsutveckling inom ett ämnesområde. Utbildningen Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi är starkt kopplat till det beteendevetenskapliga området och efter avslutad utbildning kan man därför söka tjänster där en beteendevetenskaplig akademisk examen efterfrågas.

Enligt Arbetsmiljöverket finns det även ett specifikt behov hos arbetsgivare att kunna förse arbetstagare med expertis och stöd för att främja den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Efter avslutad utbildning har du kompetens att möta dessa behov, främst genom expertis utifrån välbefinnandeforskningen och genom hälsofrämjande arbete samt arbete med att förebygga psykisk ohälsa.

Tidigare programstudenter arbetar till exempel med följande: Coach (i olika kontexter/miljöer), arbete inom omvårdnadssektorn (behandlingshem/kriminalvården), HR-avdelning, adjunkt vid akademiskt lärosäte, kurator, projektledare, forskningsassistent, arbetsförmedlare, frilansjournalist, stödpedagog, eget företag inom utbildning och/eller positiv psykologisk coachning, med mera.

Läsa vidare efter programmet Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi

Efter avslutad utbildning har du en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap. Du kan därefter läsa vidare till en magisterexamen i kognitiv neurovetenskap (60hp) på Högskolan i Skövde. Det finns också möjlighet att fortsätta Dina studier mot magister- eller masterexamen (120hp) inom en rad närliggande ämnesområden vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Fråga din HJÄLTE

Bild på Kasper Löf

Kasper är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Kasper och hans studier inom Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi.

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.

Kandidatexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MONICA BERGMAN

Programansvarig


0500-448815
Monica Bergman
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

REBECCA LINDER

Programansvarig


0500-448880
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Fråga studievägledare Studie- och karriärvägledare Ingrid Christensson

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@his.se
0500-448732    

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.