Mona Tolonen, Ungdomskonsult

"Programmet ger bra insikter"

f d student, ungdomskonsult, Skövde kommun

- Jag kände efter att ha kontorsjobbat under flera år ett intresse för någon form av socialt arbete, funderade på socionomutbildning men socialpsykologi kändes intressantare, bredare, kanske mindre problemorienterat? Socialpsykologi är ämnet där man får möta människan på alla nivåer, det ger kunskap om det som sker i en persons känslo- och tankevärld och i samspelet mellan människor samt om hur strukturer i vår kultur och vårt samhällsbygge begränsar vårt handlingsutrymme. Den breda basen gör att man lättare undviker individualisering när man stöter på svårigheter i en organisation eller grupp.

- Programmet ger bra insikter i alla de processer som styr vår vardag, våra val och våra handlingar. Det ger kunskap om kulturella skillnader mellan länder, inom länder och på individ/gruppnivå beroende på kön, klass etc. Det ger även ett vetenskapligt tänk, du får mycket träning i att analysera och granska kritiskt, förstå forskningsprocesser, formulera dig skriftligt och muntligt, detta tänk är mycket värdefullt i arbetslivet.

Tror på ökad efterfrågan på socialpsykologer

- Djup kunskap i ämnet kan ge förmåga att hjälpa människor att utforska och förstå sina egna handlingar och hur de uppstår i ett sammanhang. Därmed kan människor kanske uppnå en större acceptans för sig själva. Det handlar inte om att frigöra sig från ansvar men däremot lyfta av skuld och börja se möjligheter. En mycket viktig lärdom är att alla människor har en livshistoria som styr hur de tänker och handlar.

- Socialpsykologin är värdefull även för den personliga mognaden. Den ger förmåga att alltid i vardagen tänka flera perspektiv och leta situationsfaktorer, socialpsykologin ger insikter som man inte kan bli av med. Jag tror att utvecklingstjänster där socialpsykologers specifika kunskap behövs kommer att öka i framtiden.

- Förmåga att förstå vad som uppstår när samverkan ska ske mellan exempelvis yrkesgrupper och vid problem i kommunikation mellan enskilda och myndigheter. Vilken annan yrkesgrupp har helhetstänket från individen via grupper, organisationer till samhällsnivå i ett globalt perspektiv? Ämnet kan vara bra att kombinera med ekonomi, juridik, ledarskap eller vad man efter några år i arbetslivet vill utveckla.

Uppmärksammar elever som behöver stöd

- Själv började jag jobba som behandlingsassistent, ett jobb som ledde vidare till det jag är idag, ungdomskonsult. Arbetet som ungdomskonsult sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Huvuduppgiften är att i samverkan med skolorna i Skövde kommun, på uppdrag av elevhälsoteamen, uppmärksamma de elever som behöver extra stöd i senare delen av högstadiet och inledningsvis på gymnasiet. Kontakten fortsätter tills dess att eleverna känner trygghet i sin nya miljö.

- Arbetet handlar om att ta reda på vad de elever som har svårigheter i denna övergång behöver, både pedagogiskt och psykosocialt. Om organisationerna har svårt att möta vissa elevers behov, ska det också uppmärksammas. Den kunskap som finns kring eleven på grundskolan förs vidare, så att eleven kan få det stöd som behövs för att komma igång med sitt skolarbete på gymnasiet. Jag jobbar även med tjejgrupper på högstadiet – jobbar tematiskt med värderingsövningar där vi blandar lek och allvar! Jag se det som en stor förmån att få ta del av tjejernas verklighet och tankar om sin omvärld och sin framtid. Syftet med grupperna kan variera men det handlar alltid om att ge tjejerna en egen arena där de kan ventilera sina tankar och känslor med varandra, träna sig att stå för sina åsikter, att mogna och växa både personligen och som grupp.

Högskolan en positiv upplevelse

- Studierna i Skövde gav för mig mersmak och ytterligare lust till ämnet, jag läste då en magisterexamen vid Växjö Universitet. I framtiden har jag tänk studera tvärkulturell kommunikation och konfliktlösning. Något studentliv blev det inte för min del, jag var ju vuxenstudent och bor dessutom i Skövde. Men Högskolan var i stort en positiv upplevelse – intressanta kurser och bra lärare. Särskilt uppskattade jag biblioteket, dess personal och sökverkstaden, där man får hjälp med att söka information, var ovärderlig. Jag vet också att många studenter uppskattar Skövde som studentstad, med ett gott utbud av det mesta och dessutom nära till allt.

Mona Tolonen, f d student, ungdomskonsult, Skövde kommun