Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska, 60 hp

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

<ul class='stripped'><li>Magisterexamen</li><li>Specialistsjuksköterskeexamen</li></ul>
ht 18Gamla utbildningsplaner

Diabetes är en folksjukdom och risken att drabbas av diabetes typ 2 ökar med stigande ålder vilket leder till att fler personer lever med sjukdomen idag. Utbildningen passar dig som stimuleras av självständigt arbete och vill utveckla din färdighet inom hälsofrämjande arbete med patienter som har diabetes.

Programmet är inställt HT19.

Programmet är campusförlagt och innebär halvtidsstudier om 60 hp på avancerad nivå under fyra terminer. Programmet ges i samverkan mellan Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Du antas till ett lärosäte och undervisningen bedrivs vid samtliga lärosäten.

Det här läser du på Diabetessjuksköterska

Utbildningen ger dig ökade kunskaper i avancerad bedömning, vårdplanering, stöd till egenvård och uppföljning av patienter inom diabetesvård. Vidare ger dig utbildningen fördjupning i lärande och ledarskap för att du ska kunna leda och samordna vårdarbetet. I utbildningen ingår också ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens för att utveckla vården, arbeta evident samt implementera forskningsresultat. Utbildningen ger dig behörighet att förskriva förbrukningsartiklar inom diabetesvård.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar minst 6 hp, kan bli mer om detta ingår i valfri kurs. VFU kommer att förläggas i närområdet av antagande lärosäte och övriga orter i Västra Götalandsregionen vilket kan medföra resekostnader för studenten. I de verksamhetsförlagda studierna ska du tillämpa och fördjupa dina teoretiska kunskaper.

Läsa vidare efter Diabetessjuksköterska

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot diabetes samt filosofie magisterexamen i omvårdnad. Efter avslutade och godkända kurser är du behörig att söka vidare utbildning på forskarnivå.

Jobb efter examen på Diabetessjuksköterska

Specialistsjuksköterskor inom diabetesvård har stora möjligheter att arbeta på mottagningar såväl som i slutenvård samt i primärvård och kommunal vård. I dagsläget råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Möjligheterna till anställning som diabetessjuksköterska efter din utbildning anses därför vara goda.

Nyheter i anslutning till programmet

Diabetessjuksköterska – ny utbildning vid Högskolan i Skövde

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

  • Magisterexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen
ht 18Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr