Virtuell ergonomi och design - masterprogram, 120 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Tycker du att ergonomi och användning är viktiga aspekter när nya produkter får sin design? Är du nyfiken på hur virtuella verktyg kan användas i produktframtagningsprocessen? Virtuell ergonomi och design riktar sig till dig som vill bli framtidens produkt- och produktionsutvecklare.

> Virtuell ergonomi och design finns också som ett-årigt magisterprogram

Ergonomi- och användaraspekter är idag en viktig del av produktframtagningsprocessen. Masterprogrammet Virtuell ergonomi och design ger dig verktyg att använda digital teknik för att kunna utvärdera ergonomi men även anpassa teknik och information utifrån användares kognitiva förmågor och begränsningar.

Det här läser du

Programmet ger övergripande kunskaper inom området Virtuell produktframtagning, men även specifik kunskap om hur man integrerar ergonomi och användaraspekter i produktframtagningsprocessen.

Utbildningens första del introducerar ämnet Industriell ergonomi inklusive aktuella forskningsfrågor samt presenterar och diskuterar ett antal industriella paradigmskiften. Denna första del behandlar även hur datorbaserade verktyg som CAD och CAE används och fungerar som beslutsstödsystem i produktframtagningsprocessen. Andra terminen erbjuder fördjupade kunskaper i ergonomisimulering samt kognitiv ergonomi och ger även möjlighet att tillämpa de erhållna kunskaperna och färdigheterna på relevanta problem inom industri eller forskning. Programmets senare del innehåller fördjupade kurser som studerar hur människor lever och arbetar med teknik samt hur verktyg och metoder kan användas för att ta hänsyn till den mångfald som finns inom olika användargrupper. Samtidigt utvecklas studentens ledning- och värderingsförmåga samt förhållningssätt genom kurser inom tekniskt ledarskap, forskningsmetodik och kommunikation samt hållbar utveckling och innovation.

Med det avslutande examensarbetet som löper under hela sista terminen och som görs i samverkan med våra forskningspartners har du slutligen möjlighet att visa upp dina utvecklade förmågor och färdigheter.

Efter avslutade studier

En central del av programmet handlar om att kunna använda digitala verktyg för att utvärdera ergonomi i designprocessen vilket är något som industrin efterfrågar och arbetsmarknaden ser mycket ljus ut för ingenjörer med kunskaper inom ergonomi och design. Flera studier visar att företag idag har svårt att rekrytera kompetenta medarbetare inom området.
Efter avlagd examen är du också behörig att påbörja forskarutbildning inom Informationsteknologi.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

ARI KOLBEINSSON

Programansvarig


0500-448588
Ari Kolbeinsson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701