Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom biovetenskap (eller motsvarande). Vidare krävs, inom eller utanför examen, minst 7,5 hp i biovetenskap med inriktning mot ekologi (eller motsvarande) på minst G1F-nivå. Dessutom krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Idag nyttjas många biologiska resurser på ett ohållbart sätt. Detta leder till utarmade populationer som ger suboptimal avkastning, samt ökande risk för utdöende av de nyttjade populationerna eller andra populationer som påverkas av skötselstrategierna.

Vid Högskolan i Skövde erbjuder vi ett nytt och unikt ettårigt magisterprogram med fokus på hur vi kan förvalta våra biologiska resurser på ett hållbart sätt. En del populationer påverkar vi genom skörd medan vi försöker rädda andra populationer genom bevarandeinsatser. Programmet ger fördjupad kunskap om hur människans skötsel och nyttjande av biologiska resurser påverkar ekosystem och biodiversitet. Centrala ekologiska teorier för bevarande och skötsel av biologiska resurser kombineras med tillämpad kunskap om aktuella bevarande- och skötselstrategier för både akvatiska och terrestra populationer. Programmets fokus är nära kopplat till den forskning som lärarna på programmet utför.

Det här läser du

Programmet börjar med att introducera fördjupade teorier kring effekter av nyttjande samt skötsel och bevarande av biologiska resurser på ekosystem och biodiversitet. En biovetenskaplig metodikkurs läses också, vilken introducerar biovetenskaplig metodik. Du läser sedan en praktikkurs som syftar till att utveckla praktiska färdigheter inom biovetenskap samt till att ge arbetsmarknadsanknytning.

Ytterligare en metodikkurs i multivariat analys ger därefter studenterna fördjupade kunskaper om biovetenskaplig metodik. Programmet avslutas med ett individuellt examensarbete om 22,5 högskolepoäng. Under examensarbetet ska studenten självständigt tillämpa sina kunskaper för att lösa ett aktuellt och relevant forskningsproblem inom biovetenskap.

All undervisning sker på engelska.

Jobb efter examen

En magisterexamen i biovetenskap öppnar möjligheterna att arbeta i professionella befattningar på statliga myndigheter, såväl som i icke-statliga organisationer och på privata konsultföretag. Du kan arbeta med frågor som rör till exempel skogsbruk, jordbruk, fiske, jakt och bevarande.

En magisterexamen förbereder dig även för forskarstudier eller andra typer av forskning vid statliga forskningslaboratorier.

 

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom biovetenskap (eller motsvarande). Vidare krävs, inom eller utanför examen, minst 7,5 hp i biovetenskap med inriktning mot ekologi (eller motsvarande) på minst G1F-nivå. Dessutom krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

JENNY LENNARTSSON

Programansvarig


0500-448627
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMalin Westlund

studievägledare

Malin Westlund

malin.westlund@his.se
0500-448091