Search results

  Search results

  Show all results for ""
  Can not find any results or suggestions for "."

  Search tips

  • Make sure there are no spelling errors
  • Try different search terms or synonyms
  • Narrow your search for more hits

  How can we help?

  Contact Us

  Find Employees

  University of Skövde, link to startpage

  Search results

   Search results

   Show all results for ""
   Can not find any results or suggestions for "."

   Search tips

   • Make sure there are no spelling errors
   • Try different search terms or synonyms
   • Narrow your search for more hits

   How can we help?

   Contact Us

   Find Employees

   University of Skövde, link to startpage

   Program – Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder

   Under konferensen behandlas hållbar digitalisering utifrån fem övergripande teman:

   1. Grundläggande principer och förutsättningar för hållbar digitalisering
   2. Licenser och andra legala utmaningar för hållbar digitalisering
   3. Dagens praktik då myndigheter och kommuner genomför digitaliseringsprojekt
   4. Licensmässiga utmaningar för att hantera myndigheters data och handlingar i molntjänster och slutna filformat
   5. Rekommendationer och strategier för hållbar digitalisering

   Konferensen genomförs (09:15-16:30) måndagen den 19 augusti 2019 (registrering och kaffe från 08:45) i sal G110 (i byggnad G), Högskolan i Skövde. Detaljerat tidsschema för dagen finns via denna länk.

   Konferensen inleds (tema 1) med en övergripande presentation som tar upp grundläggande begrepp och principer som utgör förutsättningar för en konkurrensneutral och innovativ digitalisering. Presentationen, som har titeln "Hållbar digitalisering som undviker inlåsning genom öppna lösningar" ges av Björn Lundell, följs av en diskussion. Under detta tema behandlas bland annat:

   • Hur påverkar olika IT-standarder möjligheterna att åstadkomma en hållbar digitalisering?
   • Vilka inlåsningseffekter behöver organisationer vara medvetna om och hantera då IT-system utvecklas och upphandlas i olika digitaliseringsprojekt?
   • Hur kan öppenhetskuben (dimensioner av programvara, standarder och innehåll) hjälpa enskilda beslutsfattare och organisationer att fatta rätt beslut i specifika projekt?
   • En översikt av olika regelverk och rekommendationer som påverkar förutsättningarna för en hållbar digitalisering.

   Konferensen fortsätter (tema 2) med en presentation som ger en översikt av olika licenser och legala utmaningar som behöver hanteras då organisationer genomför digitaliseringsprojekt. Denna presentation, som har titeln "Challenges in the licensing landscape for sustainable digitalisation" (presentation ges på engelska av den juridiska experten Andrew Katz), behandlar bland annat:

   • Exempel på önskade och oönskade effekter vid användning av olika typer av licenser för programvara och tjänster.
   • Viktiga överväganden vid val och användning av olika licenser för öppen programvara och öppet innehåll (öppen data).
   • Exempel på önskade och oönskade effekter vid val av olika licenser för programvara som anskaffas och tillhandahålls lokalt respektive som onlinetjänster för programvara (molnlösningar).
   • Hur anskaffas patentlicenser för IT-standarder?

   Efter denna översikt fortsätter konferensen med en genomgång av hur dagens praktik leder till olika inlåsningseffekter som hindrar hållbar digitalisering (tema 3). Utifrån en studie som genomförts på uppdrag av Konkurrensverket presenteras exempel på hur olika myndigheter och kommuner (medvetet eller omedvetet) genomfört (och genomför) digitaliseringsprojekt som leder till konkurrenshinder och problematisk och kostnadsdrivande inlåsning. Detta tema inleds med en presentation (av Björn Lundell) av ett antal konkreta exempel, hämtade från specifika projekt som genomförts av enskilda myndigheter och kommuner, som lett till (och leder till) olika typer av oönskade inlåsningseffekter. Vidare diskuteras bland annat följande frågeställningar:

   • Hur påverkar EU och staten enskilda myndigheters förutsättningar för att genomföra digitaliseringsprojekt som undviker oönskad inlåsning?
   • Hur kan organisationer undvika inlåsning och göra exit från proprietära molnlösningar?
   • Hur kan organisationer försäkra sig om att funktionalitet och avtalsvillkor vid användning av molntjänster är långsiktigt förutsägbara?
   • Hur kan de sju konkreta rekommendationer som presenterats i studien om inlåsning i IT-standarder som Konkurrensverket publicerat ge organisationer vägledning för att undvika en ohållbar digitalisering som leder till hinder för konkurrensen?
   • Hur kan en myndighet som redan är inlåst, exempelvis i en molnlösning eller i slutna IT-standarder, göra exit för att möjliggöra långsiktig förvaltning av myndighetens egen information?

   Konferensen fortsätter (tema 4) med en presentation, under rubriken "Challenges in the licensing landscape for sustainable digitalisation" (presentationen ges på engelska av Andrew Katz), som behandlar ett antal juridiska utmaningar för organisationer som använt (och fortfarande använder) onlinetjänster (molnlösningar) och slutna IT-standarder för att upprätta och förvalta den egna organisationens information. Presentationen följs av en diskussion kring specifika exempel som bland annat behandlar:

   • Varför kan det vara omöjligt att anskaffa alla nödvändiga licenser för att kunna använda IT-standarder?
   • Överväganden vid val av att använda olika licenser för öppen programvara och öppet innehåll.
   • Hur kan en organisation som redan är inlåst i en molntjänst göra exit?
   • Är det möjligt att anskaffa alla nödvändiga licenser för att kunna förvalta data som hanteras (respektive som tidigare har hanterats) i en molntjänst?

   Konferensen avslutas (tema 5) med en diskussion om olika vägval och strategier för att hantera olika risker för inlåsning som undviker ohållbar digitalisering. Frågeställningar som behandlas inkluderar:

   • Hur kan (och bör) en myndighet agera för att undvika ohållbar digitalisering?
   • Vilket stöd (och vilken vägledning) finns att tillgå för den enskilda myndigheten som vill undvika problematiska inlåsningseffekter?
   • Vilka ekonomiska, tekniska och juridiska utmaningar behöver en organisation som vill ta sig ur en inlåsning hantera?
   • Hur kan (och bör) en myndighet agera för att säkerställa kontinuitet och "disaster recovery" vid användning av molntjänster?
   • På vilket sätt kan de två olika strategierna för öppen programvara som (under våren 2019) publicerats av Försäkringskassan respektive DIGG ge enskilda myndigheter vägledning?
   • Hur relaterar strategierna från Försäkringskassan respektive DIGG till de strategier som (under våren 2019) presenterats inom föreningen SAMBRUK och i andra länder?
   • Hur förhåller sig strategierna från Försäkringskassan och DIGG till de rekommendationer för val av licenser som presenterats inom aktuell forskning?

   Under konferensen ges goda möjligheter att nätverka i en posterutställning. Samtliga fem teman genomförs med möjlighet att diskutera möjligheter och hinder som relaterar de utmaningar som behöver hanteras för att uppnå en hållbar digitalisering. För att ytterligare stimulera interaktion och dialog mellan deltagarna under dagen genomförs en frågesport där fina priser i öppenhetens tecken kommer att utdelas.

   Talare


   Björn Lundell

   Professor Björn Lundell (Ph.D. from the University of Exeter in 2001) has been a staff member and researcher at the University of Skövde since 1984. He leads the Software Systems Research Group and his research is reported in over 100 publications in a variety of international journals and conferences.

   Professor Lundell’s research contributes to theory and practice in the software systems domain and centres on different aspects of openness (in particular open source and open standards) related to development, use, and procurement of software systems. His research addresses fundamental socio-technical challenges concerning software systems, and focuses on different aspects of lock-in, interoperability, and longevity of systems.

   Over several decades, he has established and been instrumental in extensive collaborations with colleagues, companies, public sector organisations, and a number of individuals in the broader open source communities. He has been active in a number of international and national research projects which have lead to significant scientific and societal impact. Professor Lundell has been an expert advisor and contributed to national guidelines and policies (Sweden, UK and EU levels) concerning fundamental challenges related to use of ICT standards in the software domain, and collaborated with national authorities responsible for public procurement and competition issues.

   Professor Lundell is a founding fellow of the Open Forum Academy (an independent ‘think-tank’ of internationally recognised experts in the area of openness) and also the founding chair of Open Source Sweden, an industrial association established by Swedish companies that base their business on open standards and open source solutions. He was the organiser of the Fifth International Conference on Open Source Systems (OSS 2009), program co-chair of the Eight and the Twelfth International Conference on Open Source Systems (OSS 2012 & OSS 2016), and is general co-chair of the 15th International Symposium on Open Collaboration (OpenSym 2019).

   Andrew Katz

   Andrew Katz is a British and Irish lawyer and CEO of Moorcrofts LLP, a boutique corporate and technology law firm in Britain’s Thames Valley, where he heads the technology department.

   Prior to his legal career, Andrew Katz was a software developer and has released software under the GPL. At Moorcrofts, he advises individuals, corporations, foundations and public sector organisations on the law concerning free and open source software and is increasingly becoming involved with open hardware and open content. He is a visiting researcher at the University of Skövde, Sweden and a founder editor of the Free and Open Source Software Law Review. He has drafted the Solderpad Open Hardware licence, and he also sits on the core drafting team of the CERN Open Hardware Licence.

   For more information about Andrew Katz, please see:
   https://moorcrofts.com/team/andrew-katz/