Preliminärt program – Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder

Under konferensen behandlas hållbar digitalisering utifrån fem övergripande teman:

 1. Grundläggande principer och förutsättningar för hållbar digitalisering
 2. Licenser och andra legala utmaningar för hållbar digitalisering
 3. Dagens praktik då myndigheter och kommuner genomför digitaliseringsprojekt
 4. Licensmässiga utmaningar för att hantera myndigheters data och handlingar i molntjänster och slutna filformat
 5. Rekommendationer och strategier för hållbar digitalisering

Konferensen genomförs måndagen den 19 augusti 2019 (9:00-16:30) i sal G110 (i byggnad G), Högskolan i Skövde. Detaljerat tidschema för dagen publiceras senare.

Konferensen inleds (tema 1) med en övergripande presentation som tar upp grundläggande begrepp och principer som utgör förutsättningar för en konkurrensneutral och innovativ digitalisering. Presentationen, som har titeln "Hållbar digitalisering som undviker inlåsning genom öppna lösningar" ges av Björn Lundell, följs av en diskussion. Under detta tema behandlas bland annat:

 • Hur påverkar olika IT-standarder möjligheterna att åstadkomma en hållbar digitalisering?
 • Vilka inlåsningseffekter behöver organisationer vara medvetna om och hantera då IT-system utvecklas och upphandlas i olika digitaliseringsprojekt?
 • Hur kan öppenhetskuben (dimensioner av programvara, standarder och innehåll) hjälpa enskilda beslutsfattare och organisationer att fatta rätt beslut i specifika projekt?
 • En översikt av olika regelverk och rekommendationer som påverkar förutsättningarna för en hållbar digitalisering.

Konferensen fortsätter (tema 2) med en presentation som ger en översikt av olika licenser och legala utmaningar som behöver hanteras då organisationer genomför digitaliseringsprojekt. Denna presentation, som har titeln "Challenges in the licensing landscape for sustainable digitalisation" (presentation ges på engelska av den juridiska experten Andrew Katz), behandlar bland annat:

 • Exempel på önskade och oönskade effekter vid användning av olika typer av licenser för programvara och tjänster.
 • Viktiga överväganden vid val och användning av olika licenser för öppen programvara och öppet innehåll (öppen data).
 • Exempel på önskade och oönskade effekter vid val av olika licenser för programvara som anskaffas och tillhandahålls lokalt respektive som onlinetjänster för programvara (molnlösningar).
 • Hur anskaffas patentlicenser för IT-standarder?

Efter denna översikt fortsätter konferensen med en genomgång av hur dagens praktik leder till olika inlåsningseffekter som hindrar hållbar digitalisering (tema 3). Utifrån en studie som genomförts på uppdrag av Konkurrensverket presenteras exempel på hur olika myndigheter och kommuner (medvetet eller omedvetet) genomfört (och genomför) digitaliseringsprojekt som leder till konkurrenshinder och problematisk och kostnadsdrivande inlåsning. Detta tema inleds med en presentation av ett antal konkreta exempel, hämtade från specifika projekt som genomförts av enskilda myndigheter och kommuner, som lett till (och leder till) olika typer av oönskade inlåsningseffekter. Vidare diskuteras bland annat följande frågeställningar:

 • Hur påverkar EU och staten enskilda myndigheters förutsättningar för att genomföra digitaliseringsprojekt som undviker oönskad inlåsning?
 • Hur kan organisationer undvika inlåsning och göra exit från proprietära molnlösningar?
 • Hur kan de sju konkreta rekommendationer som presenterats i studien om inlåsning i IT-standarder som Konkurrensverket publicerat ge organisationer vägledning för att undvika en ohållbar digitalisering som leder till hinder för konkurrensen?
 • Hur kan en myndighet som redan är inlåst, exempelvis i en molnlösning eller i slutna IT-standarder, göra exit för att möjliggöra långsiktig förvaltning av myndighetens egen information?

Konferensen fortsätter (tema 4) med en presentation, under rubriken "Challenges in the licensing landscape for sustainable digitalisation" (presentationen ges på engelska av Andrew Katz), som behandlar ett antal juridiska utmaningar för organisationer som använt (och fortfarande använder) onlinetjänster (molnlösningar) och slutna IT-standarder för att upprätta och förvalta den egna organisationens information. Presentationen följs av en diskussion kring specifika exempel som bland annat behandlar:

 • Varför kan det vara omöjligt att anskaffa alla nödvändiga licenser för att kunna använda IT-standarder?
 • Överväganden vid val av att använda olika licenser för öppen programvara och öppet innehåll.
 • Hur kan en organisation som redan är inlåst i en molntjänst göra exit?
 • Är det möjligt att anskaffa alla nödvändiga licenser för att kunna förvalta data som hanteras (respektive som tidigare har hanterats) i en molntjänst?

Konferensen avslutas (tema 5) med en diskussion om olika vägval och strategier för att hantera olika risker för inlåsning som undviker ohållbar digitalisering. Frågeställningar som behandlas inkluderar:

 • Hur kan (och bör) en myndighet agera för att undvika ohållbar digitalisering?
 • Vilket stöd (och vilken vägledning) finns att tillgå för den enskilda myndigheten som vill undvika problematiska inlåsningseffekter?
 • Vilka ekonomiska, tekniska och juridiska utmaningar behöver en organisation som vill ta sig ur en inlåsning hantera?
 • På vilket sätt kan de två olika strategierna för öppen programvara som (under våren 2019) publicerats av Försäkringskassan respektive DIGG ge enskilda myndigheter vägledning?
 • Hur relaterar strategierna från Försäkringskassan respektive DIGG till de strategier som (under våren 2019) presenterats inom föreningen SAMBRUK och i andra länder?
 • Hur förhåller sig strategierna från Försäkringskassan och DIGG till de rekommendationer för val av licenser som presenterats inom aktuell forskning?

Under konferensen ges goda möjligheter att nätverka i en posterutställning. Samtliga fem teman genomförs med möjlighet att diskutera möjligheter och hinder som relaterar de utmaningar som behöver hanteras för att uppnå en hållbar digitalisering. För att ytterligare stimulera interaktion och dialog mellan deltagarna under dagen genomförs en frågesport där fina priser i öppenhetens tecken kommer att utdelas.