Stefan Ekman

Senior Lecturer in Media Arts, Aesthetics and Narration

School of Informatics

Contact info

  • Room
  • PA310F

Publications

Ekman, Stefan (2004). ”I skuggan af Din Graf, jag på min Lyra slår” Carl Michael Bellmans dikter över döda i relation till dikttypens svenska tradition och funktion i nyhetspressen under senare delen av 1700-talet. Stockholm: Proprius förlag [PhD dissertation, Göteborg], 337 s. [’In the Shadow of Your Grav, I Play my Lyre’ Carl Michael Bellman’s Funeral and Memorial Poetry Related to the Genre’s Swedish Tradition and Function in the Newpapers in the Late 18th Century]

Monographs

Edited collections

Ekman, S., H. Gustafsson och L. Lönnroth (2001). Bellmansstudier 21. Stockholm: Proprius förlag [Bellman studies 21]

Ekman, S., L. Lönnroth och H. Otterberg (2005). Bellmansstudier 22. Stockholm: Proprius förlag [Bellman studies 21]

Ekman, S., M. Malm och L. Stenberg (2007) Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson. Stockholm/Stehag: Symposium förlag [The changes of the Literary Text. Studies dedicated to Stina Hansson]

Harsting, P. & S. Ekman (2002). Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric. København: Nordisk Netvaerk for Retorikkens Historie

Book Chapters/Articles

Ekman, S. (2015) ” Bellmans förlovningsdikter i en social kontext” [Bellman’s Poems of Courtship in a Social Context] (Forthcoming, Bellmanssällskapet, Proprius förlag)

Ekman, S. (2015) ” Bellmans ’förlovningsdigter’ og deres roll i senare tiders biografiskrivningen” [Bellman’s Poetry of Courtship and Their Role in Contemporary Biographies” (Forthcoming in a Danish collections of studies about Carl Michael Bellman’s poetry, Forlaget Spring)

Ekman, S. (2012). "Tillfällesdikt och politik i Dagligt Allehanda 1770", Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:2-3, s. 87-98. [Occasional Poetry and Politics in The Daily News 1770]

Ekman, S. (2009). [rec.] Leif Landen – Carl Michael Bellman en biografi, Samlaren 2009, s. 304-308. [Review of Leif Landen’s Carl Michael Bellman, a Biography]

Ekman, S. (2009). "Sångmön i sorgeduk.Lidners dikter över döda " i  A. Cullhed, O. Fischer, R. Lysell och A. Öhrberg (red.). , Poetens monopolium. Bengt Lidner 250 år.Lund: ellerströms förlag, s. 223-244. [The Muse’s Vail. Lider’s epitahiums]

Ekman, S. (2008). ”Sentimental Tears and Rhetorical Teachings in Late Eighteenth-Century Swedish Funeral Poetry” i P. Harsting & J. Viklund (red.). Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-1900. København: Nordisk Netvaerk for Retorikkens Historie, s. 142-161.

Ekman, S. (2007). ”’Ni hör väl hvad jag läser?’ Muntligt och skriftligt i två av Bellmans Bacchi Orden-kapitel” i S. Ekman, M. Malm & L. Stenberg (red.). Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson. Stockholm/Stehag: Symposium förlag, s. 288-301.[Cant’t you hear what I am reading? Oral and written language in two of Bellman’s chapters of the Orden of Bacchus]

Ekman, S. (2006). [rec. av J. Christensson (red.) 1700-talssällskapets årsskrift2004, Sjuttonhundratal], Samlaren 2006, s. 444-447. [Review of The Yearbook of the Swedish society for the 18th Century studies 2004]

Ekman, S. (2002). “A Suite of Poems on the Death of Sophia Carlsson” i P. Harsting & S. Ekman (red.). Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric. København: Nordisk Netvaerk for Retorikkens Historie, s. 109-126. 

Ekman, S. (2001). ”Anacreon i skuggan – bilden av Bellman som diktare och Bellmans bild av diktare i En Stuf Rim" i  S. Ekman, H. Gustafsson och L. Lönnroth (red.). Bellmansstudier 21. Stockholm: Proprius förlag, s. 121-152. [Anachreon in the Shade – the picture of Bellman as Poet and Bellman’s Picture of Poets in En Stuf Rim]

Ekman, S. (2000). ”Irrfärder på 1900-talet – Två begrepp i Milman Parrys och Albert B. Lords teorier om muntlig diktning i förhållande till två svenska översättningar av Odysséen”, Språk och Stil 2000, 149-163. [Astray in the 20th Century – Two concepts in Milman Parry’s and Albert B. Lord’s Theories about Oral Poetry in Relation to Two Swedish Transaltions of The Odyssey]

Ekman, S. (2000). ”Charon – färjkarl på genrernas flod” i S. Hansson och M. Malm (red.). Gudar på jorden. Festskrift till Lars Lönnroth. Stockholm/Stehag: Symposium förlag, s. 415-439. [Charon – Ferryman on the River of Genres]

Ekman, S. (1999). ”’ditt Minne jag Bereder” – Om retorik, tradition och poetisk egenart i Bellmans gravdiktning. ”, Samlaren 1998, s. 29-39. [”Your Memory I Prepare” – Rhetoric, Tradition and Poetical Subjectivity in Bellman’s Funeral Poetry]

Rambusch, J., T. Susi, S. Ekman & U. Wilhelmsson. (2009). ”A Literary Excursion Into the Hidden (Fan) Fictional Worlds of Tetris, Starcraft and Dreamfall”, DiGRA 2009, 6 p.