Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kurser på forskarnivå

   Nedanstående kurser är planerade att ges under hösten 2020 och våren 2021 inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Forskarstuderande inom andra ämnesområden är också välkomna att delta efter samråd med sin handledare, om förkunskapskraven är uppfyllda och i mån av plats.

   I dokumentet Kurser på forskarnivå (pdf) kan du se Högskolans kursutbud på forskarnivå, samt vilken termin kursen preliminärt är planerad till att ges.

   OBS! Kursnamnets länkning leder till kursens kursplan.

   Anmälan till höstens kurser (HT 2020) görs senast 2020-08-10!

   Den 17 augusti fattas beslut om vilka kurser som ska ges under hösten!

    

   HÖSTTERMINEN 2020

   Obligatoriska kurser

   Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologiIT0919F (7,5 hp)

   Planerad kursstart: 5 oktober 2020
   KursansvarigJörgen Hansson 
   I den här kursen får doktoranden utbildning i att adressera vetenskapliga problem inom informatik med välgrundade argument. Informatik är ett brett vetenskapsområde, som omfattar ett antal underdiscipliner. Kursen tar upp ett brett urval av centrala vetenskapliga teorier inom de subdiscipliner som ingår i Högskolans definition av informationsteknik. Doktoranden får också möjlighet att fördjupa sig i en viss teori baserat på eget intresse.

    

   Vetenskaplig workshop I, IT0927F (5 hp)

   Planerad kursstart: vecka 36 2020
   KursansvarigMasood Fathi
   Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också doktoranden att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

   Valbara kurser

   Industriell optimering och beslutsanalys, IT0917F (7,5 hp)
   Planerad kursstart: 7 september 2020

   KursansvarigSunith Bandaru
   Kursen kommer att täcka följande ämnen:

   • optimalitetsteori för enkel och flermålsoptimering,
   • klassiska optimeringsmetoder för att lösa optimeringsproblem med ett mål,
   • nyckelbegrepp inom flermålsoptimering,
   • standardoptimeringsmodeller,
   • metaheuristiska algoritmer för att lösa flermålsoptimeringsproblem,
   • visualiseringstekniker och metoder för flermålsbeslutsfattande,
   • industriella tillämpningar av flermålsoptimering och beslutsanalys,
   • hur interaktiv flermålsoptimering kan ta hänsyn till preferenser hos användaren.


   Inlämningsuppgifter kommer att utvärdera doktorandens förståelse för teoretiska aspekter av optimering och relaterade algoritmer, medan laborationer kommer att testa förmågan att applicera dem. Seminarieuppgiften innefattar studier av relevant litteratur och bidrar till att främja kritisk analys av konkurrerande metoder. Doktoranden kommer även att genomföra ett projekt inom ett område med anknytning till sitt ämnesområde/forskning. Projektet ska redovisas individuellt både skriftligt och muntligt.

    

   Vetenskaplig workshop II, IT0928F (5 hp)

   Planerad kursstart: vecka 36 2020
   KursansvarigMasood Fathi
   Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Doktoranden kommer att få träning i att presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback på andras forskningsarbeten.
   Kursen "Scientific workshop in informatics I" är förkunskapskrav till denna kurs.

    

   Optimering av industriella system: modeller och metoder, IT0938F (5 hp)

   har bytt namn och kod (men i övrigt samma kursinnehåll):

   Industriell optimering: modeller och metoder, IT0939F (5 hp)

   Planerad kursstart: hösten 2020
   KursansvarigMasood Fathi
   Denna kurs studerar vetenskapliga strategier för att stödja beslutsfattande genom matematisk modellering. Kursen behandlar design, förbättring samt drift av komplexa system med hjälp av matematisk modellering och har olika tillämpningar inom företag, teknik, hälsovård och industri. Tonvikt ligger på industriella optimeringsproblem. Optimeringsproblem inom andra områden kommer också att diskuteras i kursen.
   Vid industriell optimering används ibland heuristiska metoder även om analysmetoder, som alltid hittar en optimal lösning, enkelt skulle kunna tillämpas istället. Denna kurs ger doktoranden grundläggande kunskaper i analytiska optimeringsmetoder för att hantera olika industriella problem.
   Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen fokuserar på att doktoranden ska lära sig att utveckla olika typer av matematiska optimeringsmodeller och att tillämpa vissa exakta lösningsmetoder för industriella optimeringsproblem. I den praktiska delen kommer doktoranden att lära sig att lösa de matematiska optimeringsmodellerna och kunna använda lämplig metod för varje modelltyp.

    

   VÅRTERMINEN 2021

   Obligatoriska kurser

   Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, IT0918F (7,5 hp).
   KursansvarigJörgen Hansson
   Kursen riktar sig till doktorander som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Kursen går igenom grundläggande koncept och metoder inom vetenskapen. De används som grundstenar för planering av nya studier med målet att besvara dagens ofta interdisciplinära forskningsfrågor relaterade till komplexa informationstekniska system. Genom föreläsningar och praktiska övningar ska doktoranden utveckla sina färdigheter i kritisk granskning av vetenskaplig litteratur och metoder som används för att åstadkomma ett systematiskt och vetenskapligt förankrat forskningsarbete. Under kursens gång ska doktoranden lära sig att hantera flera teorier och metoder som behövs för att besvara komplexa frågor inom informationsteknologi. Dessutom ska doktoranden diskutera redan etablerade, kombinerade metodansatser och metodologier, som till exempel abduktion, aktionsforskning, design science, sammansatta fallstudier etc.

    

   Forskningsetik, IT0925F (5 hp)
   KursansvarigOskar MacGregor
   Vad får vi, etiskt sett, göra som en del av vår forskning? Vilken typ av forskning är direkt förbjuden och vilken typ är kontrollerad och begränsad på något sätt? Vi kan ha en allmän uppfattning om svaren på dessa frågor, men för doktorander kan det fortfarande finnas många frågetecken. Kursen undersöker praktiska och teoretiska etiska ramar för forskning för att börja ge svar på dessa frågor och därmed förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt är.

    

   Valbara kurser

   Kvalitativ forskning, IT0932F (3 hp)
   KursansvarigSusanne Durst
   Denna kurs ska ge doktoranden en djup introduktion till kvalitativ forskning, design och genomförande.

   Efter genomförd kurs ska doktoranden

   • veta om olika kvalitativa metoder och metoder som kan användas för att skapa empiriskt material,
   • känna till skillnaderna mellan dessa metoder och kan argumentera för deras metodologiska val,
   • förstå hur man identifierar när ett forskningsämne kräver kvalitativa forskningsmetoder och kunna välja de lämpligaste metoderna för att svara på den specifika forskningsfrågan samt
   • ha lärt sig vad en kvalitativ artikel ska innehålla och har en första praktisk erfarenhet av att utveckla en

    

   Att etablera externfinansierade forskningsprojekt, Forskarnivå, IT0935F (4 hp)
   KursansvarigJörgen Hansson
   Söktrycket efter extern forskningsfinansiering har ökat kraftigt de senaste åren och finansiärerna ställer allt högre krav. Därför är det viktigt att förstå både implicita och explicita krav på en ansökan. Kursen behandlar viktiga aspekter som behövs för att etablera externfinansierade forskningsprojekt.

   Efter genomförd kurs ska doktoranden

   • förstå hur Sveriges forskningsfinansieringssystem är uppbyggt,
   • förstå hur en forskningsidé utvecklas till ett forskningsprojekt, som beaktar t.ex. samarbetspartner, finansiering och kommunikation,
   • identifiera relevanta utlysningar,
   • förstå hur en ansökan av hög kvalitet som uppfyller finansiärens förväntningar och krav utformas samt
   • förstå stegen efter forskningsfinansiärens beslut fram till projektstart.

    

   Kön, teknik och kultur, IT0937F7 (7,5 hp)
   KursansvarigLissa Holloway-Attaway
    I denna kurs ska doktoranden utforska förhållandet mellan teknikutveckling och design, informationssystem och samhälle inom ramen för genusstudier, intersektionsforskning och feministisk teori. Sådana tillvägagångssätt innefattar perspektiv från feministiska vetenskaps- och teknologistudier och inom feministisk teknikvetenskap samt i andra kritiska perspektiv för inkluderande design inom teknik, media och tekniska discipliner.

   Doktoranden ska utforska hur kön och teknik samverkar inom komplexa sociala system (pedagogik, kultur, industri) samt undersöka hur detta kan påverka utformningen och genomförandet av ny teknik och relaterade diskurser.

   Intersektionsfrågor (ras, klass, förmåga, nationalitet) kommer också att undersökas och doktoranden kommer att utveckla sina analytiska färdigheter och fördjupa medvetenheten kring inkluderande utveckling och designpraxis i sociokulturella sammanhang genom att studera nutida och historiska perspektiv.

   Högskolebibliotekets undervisningstillfällen

   Högskolebiblioteket erbjuder varje termin undervisningstillfällen i informationssökning, referenshantering och publicering. Undervisningstillfällena riktar sig främst till doktorander men även övrig personal vid Högskolan är välkommen att anmäla intresse. Läs mer på Medarbetarportalen (MAP) om bibliotekets kursutbud och datum. Undervisningstillfällena kommer att ske via Zoom.

   Kurser hos Kunskapsförmedlingen

   Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produkt- och produktionsutveckling, med syftet att göra forskningsresultat mer tillgängliga för industrin, samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv.

   Här hittar du Kunskapsförmedlingens kursutbud.

   Kurser på forskarnivå vid andra lärosäten

   Publicerad: 2020-01-31
   Senast ändrad: 2020-01-31
   Sidansvarig: webmaster@his.se