Meritportfölj

Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Vetenskapliga meriter

Vetenskaplig bakgrund

 • Examina, forskarutbildningskurser, relevanta anställningar i forskningsmiljö.
  Exempel på dokumentation: Betyg och intyg.

Vetenskaplig produktion

 • Omfattning av publicering av egna forskningsresultat i tryckta eller andra media.
  Exempel på dokumentation: Fullständig publikationslista, vid behov uppdelad i separata listor för avhandlingar/böcker, bokkapitel, artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag (vetenskapliga konferenser). I redovisningen ska granskade publikationer särskiljas.
  Övrigt, t ex fackböcker, läromedel, översiktsverk.
 • Omfattning av handledning på forskarnivå.
 • Exempel på dokumentation: Förteckning över doktoranders avhandlingar.
 • Forsknings- och utvecklingsresultat såsom patent, internationella standarder, av andra använda datorprogram, produkter eller konstruktioner som fått industriell tillämpning, FoU.
  Exempel på dokumentation: Intyg över beviljade patent, standarder.

Vetenskaplig skicklighet

 • Kvalitetsaspekter, originalitet, förnyelseförmåga.
  Exempel på dokumentation: Sakkunnigutlåtande vid sökande av tjänst, bedömning av docentkompetens, intyg och omdömen av vetenskaplig art, nationella och internationella priser och utmärkelser.
 • Arbete som gästlärare eller gästprofessor i utlandet eller värdskap för utländska forskare vid egen institution.
  Exempel på dokumentation: Intyg, förordnanden, avtal.
 • Förnyelse och kvalitativa förbättringar av forskarutbildning och forskningsmiljöer.
  Exempel på dokumentation: Intyg och omdömen.

Vetenskapligt ledarskap

 • Erfarenhet av att leda forskningsprojekt, att söka och förvalta forskningsmedel och att vara arbetsledare.
  Exempel på dokumentation: Anslagsbeslut, extern evaluering.
 • Erfarenhet av att ansvara för och leda forskarutbildning och forskarkollegier, initiera nya kurser och forskarutbildningsprogram, anordna forskarkonferenser, forskarskolor, internationella utbyten och studieresor.
  Exempel på dokumentation: Omdömen, utvärderingar.  

Omvärldskontakter och forskningsinformation

 • Nationella och internationella uppdrag. Medlemskap och uppdrag i nationella och internationella forskningsorganisationer: konferensorganisationer, redaktörskap och refereeuppdrag för forskningstidskrifter, konferensrapporter.
  Exempel på dokumentation: Förordnanden, intyg.
 • Uppdrag som fakultetsopponent vid disputationer, sakkunniguppdrag vid tjänstetillsättning och docentprövningar.
  Exempel på dokumentation: Protokoll.
 • Samverkan med institutioner, organisationer och företag regionalt, nationellt och internationellt.
  Exempel på dokumentation: Kontrakt, referenser till utrednings- och utvärderingsrapporter.
 • Forskningsinformation.
  Exempel på dokumentation: Konferensprogram, referenser till artiklar i fackpress och pressdebatt. 

Konstnärliga meriter

Konstnärlig bakgrund

 • Konstnärliga skolor och fortbildningskurser.
  Exempel på dokumentation: Betyg och intyg.

Konstnärlig produktivitet

 • Omfattning av uppvisning av egna verk (alster) i offentliga sammanhang.
  Exempel på dokumentation: Listor och foton på verk och produkter som är producerade, publicerade eller visade i offentliga sammanhang, separat eller samlingsutställningar, mässor. Formgivningsuppdrag, utformning av utställningar. 
 • Omfattning av handledning på forskarnivå.
  Exempel på dokumentation: Listor på handledning av konstnärligt utvecklingsarbete.
 • Utvecklingsresultat, innovativa produkter och konstruktioner som fått konstnärligt eller industriell tillämning.
  Exempel på dokumentation: Dokumentation i text-, bild- eller ljudmedia. 

Konstnärlig skicklighet

 • Kvalitetsaspekter, originalitet, förnyelseförmåga.
  Exempel på dokumentation: Intyg och omdömen av konstnärlig art, recensioner och omnämnanden i konst- och designpublikationer.
 • Arbete som gästlärare.
  Exempel på dokumentation: Intyg, omdömen.  
 • Förnyelse och kvalitativa förbättringar av konstnärlig utbildning.
  Exempel på dokumentation: Utvärderingar, omdömen.

Konstnärligt ledarskap

 • Erfarenhet av att leda konstnärligt utvecklingsarbete.
  Exempel på dokumentation: Anslagsbeslut, extern evaluering.
 • Erfarenhet av att ansvara för och leda konstnärliga utvecklingsprogram och konstnärligt kollegium, initiera nya kurser och konstnärliga program. Exempel på dokumentation: Omdömen, utvärderingar.

Omvärldskontakter och information om konstnärligt utvecklingsarbete

 • Medlemskap i internationella och nationella konst- och designorganisationer.
  Exempel på dokumentation: Program, intyg.
 • Information om konstnärligt utvecklingsarbete.
  Exempel på dokumentation: Program, recensioner.

Pedagogisk meritering

Pedagogisk utbildning

 • Praktisk-pedagogisk lärarutbildning, akademiska studier i högskolepedagogik, högskolepedagogiska kurser, handledarutbildning, andra former av pedagogisk utbildning.
  Exempel på dokumentation: Kursintyg, betyg, diplom. 

Pedagogisk erfarenhet och skicklighet

 • Pedagogisk skicklighet visad genom kursutveckling, undervisning, examination och handledning. Variation i pedagogisk erfarenhet beträffande olika nivåer: grundutbildning, forskarutbildning, fort- och vidareutbildning. Erfarenhet av lika undervisningsformer: föreläsning, seminarier, grupparbeten, projektarbeten, PBL, laborationer, handledning, examination, mentorskap. Kunskaper i könsmedveten pedagogik.
  Exempel på dokumentation: Tjänstgöringsbetyg, dokumentation över varierad pedagogisk erfarenhet, sammanställning av studerandes utvärderingar över en följd av år, kollegiala utvärderingar, självvärdering, extern utvärdering, utlåtande av pedagogiskt sakkunniga, pedagogiska priser och stipendier. (Utvärderingar bör uppfylla krav på saklighet och relevans.)

Pedagogiskt/didaktiskt utvecklingsarbete

 • Deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, internationellt lärarutbyte, pedagogiska konferenser, didaktisk forskning.
  Exempel på dokumentation: Anslagsbeslut, referenser till rapporter och artiklar.

Läromedelsutveckling/-produktion

 • Författande av läromedel: böcker, kompendier, video/ljudprogram, film, datorprogram, m m.
  Exempel på dokumentation: referenser till produkter, recensioner.

Pedagogiskt ledarskap

 • Studierektorsuppdrag eller liknande, prefektuppdrag, ämnesansvar, kursansvar, utbildningsprogramansvar, fakultetsuppdrag.
  Exempel på dokumentation: Tjänstgöringsintyg, referensutlåtanden.

Forskningsinformation

 • Populärvetenskaplig information till samhället utanför högskolan i form av texter, föredrag, kurser, seminarier, samarbetsprojekt, folkbildningssamverkan.
  Exempel på dokumentation: Referenser till rapporter och artiklar, recensioner.

Administrativa meriter

Administrativ bakgrund

 • Utbildningar, kurser inom områdena ekonomi, krishantering och jämställdhet, ledarutbildning, förändringsarbete.
  Exempel på dokumentation: Betyg och/eller intyg.

Administrativ produktivitet

 • Egna eller gemensamma utredningar, rapporter, skrivelser kring verksamheten vid en högskola eller i omvärlden. Deltagande i utredningsarbete. Ledamot i nämnder/styrelser.
  Exempel på dokumentation: Referenser till utredningar, rapporter och skrivelser.

Administrativ skicklighet

 • Erfarenhet av kvalitetsutvecklingsarbete och förnyelse genom eget engagemang. Förmåga att representera sin arbetsgivare mot omvärlden. God stilistisk förmåga.
  Exempel på dokumentation: Referenser till utredningar och rapporter, förordnanden, intyg och beslut.

Administrativt ledarskap

 • Övergripande administrativt ansvar för organisationen på olika nivåer inom verksamheten vid en högskola eller i omvärlden. Uppdrag som rektor, prorektor, dekanus, prefekt, studierektor, studievägledare etc (jämför pedagogiskt ledarskap).
  Exempel på dokumentation: Förordnanden, intyg, referenser.

Övriga meriter

Arbetslivserfarenhet

 • Erfarenhet av arbetslivet utanför högskolesektorn.
  Exempel på dokumentation: Tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg.

Ideellt arbete

 • Erfarenhet av ideellt arbete.
  Exempel på dokumentation: Intyg och betyg.

Övrigt

En läderportfölj som står på en sten.

Ladda ner meritportföljen