Vid kris

Högskolan i Skövde har en särskild organisation som börjar arbeta vid kriser, olyckor, dödsfall och dylikt. Får du veta att det har inträffat en olycka, ett dödsfall eller någon annan svår händelse med anknytning till Högskolan, ska du genast anmäla detta till Högskolans personal.

Vid akut fara för liv, egendom eller miljö kontakta 112.

Vid en kris ska du:

 • student - kontakta i första hand din institutions prefekt, i andra hand någon annan på kontaktlistan som du hittar nedan
 • anställd - kontakta i första hand din avdelningschef, i andra hand någon annan på kontaktlistan som du hittar nedan
 • tala om vad som har inträffat
 • tala om ditt eget namn och telefonnummer
 • anteckna vad som hänt
 • anteckna vem eller vilka som har skadats eller förolyckats
 • anteckna när du fick reda på vad som hänt samt namn och telefonnummer till den som gav dig information om händelsen

För att Högskolans krisarbete ska bli korrekt och effektivt är det viktigt att du agerar snabbt!

Högskolans krisgrupp

Krisgruppen består av:

 • HR-ledningen (HR-chef eller biträdande HR-chef) - när händelsen berör anställd
 • US-ledningen (chef eller biträdande chef US) - när händelsen berör student
 • Prefekt eller avdelningschef
 • Kommunikationschef och ledningskommunikatör
 • Representant från Studentkåren - när händelsen berör student
 • Campuschef - när händelsen berör lokal- eller säkerhetsfrågor
 • IT-chef/informationssäkerhetssamordnare - när händelsen berör IT-relaterade kriser

Telefonnummer till prefekterna på institutionerna

Kontakta i första hand din institutions prefekt, i andra hand någon av de övriga personerna i Högskolans krisgrupp.

Institutionen för biovetenskap, prefekt Mikael Ejdebäck, 0500-448610
Institutionen för handel och företagande, prefekt Mikael Wickelgren, 0500-448656
Institutionen för hälsa och lärande, prefekt Susanne Källerwald, 0500-448512
Institutionen för informationsteknologi, prefekt Paul Hemeren, 0500-448314
Institutionen för ingenjörsvetenskap, prefekt Anna Runnemalm, 0500-448520

Telefonnummer till krisgruppen

HR-chef, Nils Svensson, 0500-448127
Biträdande HR-chef, Ulrika Dagman, 0500-448265

Chef US, Kassie Sundin, 0500-448063
Biträdande chef US, Elizabeth Persson, 0500-448905

Prefekt - se ovan.

Kommunikationschef, Elisabeth Oesterreich, 0500-448042
Ledningskommunikatör
, Ulf Nylén, 0500-448061

Studentkårens ordförande, Henrik Bergström, 0707-100 246

Campuschef, Magnus Littmarck, 0500-448818

IT-chef, Magnus Annerfalk, 0500-448155

 

Om det är akut, ring 112.