Hållbar utveckling

På Högskolan i Skövde har vi valt att vidga arbetet med det systematiska miljöledningsarbetet till att även omfatta andra hållbarhetsaspekter. Arbetet för hållbar utveckling är en process utan färdig lösning. Det omfattar sociala aspekter såväl som ekologiska, ekonomiska och frågor om ledarskapsresurser. Helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är grunden.

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."
Brundtlandskommissionens ursprungliga definition från 1987.

Startskott i miljöutredningen 2012

Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter är Högskolan i Skövde skyldig att ha ett miljöledningssystem. Ett sådant system säkerställer att man beaktar verksamhetens direkta och indirekta påverkan på miljön.

Högskolan i Skövde har därför tillsatt en miljöutredning som under våren 2012 har arbetat med att uppfylla kraven i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Syftet med miljöutredningen har varit att identifiera och dokumentera vidtagna miljöförbättrande åtgärder, att identifiera gap som eventuellt finns gentemot miljölagstiftningen samt att identifiera förslag på förbättringar. Miljöutredningen blev starten till ett systematiskt hållbarhetsarbete på Högskolan i Skövde.

"Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa."

(Högskolelagen, kapitel 1, 5§, infört 2006)

Vi är en del av Klimat 2030. Västra Götaland ställer om.