Goda exempel

Högskolans hållbarhetsarbete angår både studenter och anställda och bygger på delaktighet och engagemang. Högskolan ska utbilda, stödja och motivera studenter och anställda att utföra sina uppgifter på ett hållbart sätt.

Som student, anställd eller besökare på Högskolan kan du enkelt bidra till att minska den direkta miljöpåverkan. Det kan handla om att släcka lampor (Högskolan installerar löpande LED-belysning) i rum som man inte är i, inte spola vatten i onödan, använda ett miljövänligt transportmedel till och från Högskolan, inte skriva ut papper i onödan, sopsortera, låna en e-bok i biblioteket eller ta trappan istället för hissen om det är möjligt.

Medvetandegör miljönyttan i utbildningarna

Utbildningarna på Högskolan kan medvetandegöra miljönyttan hos både lärare och studenter. Den ökade medvetenheten kan bidra till minimerad miljöpåverkan. Exemplevis inom bioinformatik, datavetenskap, informationssystemutveckling, automatiseringsteknik och logistik.

Dessutom är idag är ca 30 procent av utbildningarna nätbaserade.

Forskning

Högskolans forskning bidrar till minimerad miljöpåverkan, såsom forskningsinsatser inom forskningscentrum för systembiologi, transportplanering, WCM och limningsforskning.

Ett av användningsområdena för limningsforskningen finns inom bilindustrin. Där använder man lim för att sätta ihop olika delar av bilen.

Kommunikation

Kommunikationen med blivande och nuvarande studenter sker mestadels elektroniskt. Antagnings- och kursbevis skickas via e-post och Högskolan har en SMS-tjänst för lösenordsbyte till systemen. Löpande information till studenter sker i studenternas webbportal och via ett elektroniskt nyhetsbrev. Studentschema finns som app till smarta telefoner och utbildningskatalogen trycks endast på begäran.

Ekologiskt och rättvist kaffe

Allt kaffe på Högskolan är miljömärkt med Krav och Fairtrade. Det innebär att kaffet är miljöcertifierat enligt Krav och att det även är rättivsemärkt.

Energi och lokaler

Högskolan har upphandlat grön el, vilket innebär att elen är producerad av förnybara energikällor. Lokalerna har koldioxid- och temperaturstyrning. I perioder när det inte pågår så mycket undervisning koncentrerar aktiviteterna till färre antal byggnader, för att minska drift- och därmed också miljökostnaderna.

Antalet eluttag i uppehållsrum där studentarbetsplatser finns har ökat i antal, det leder i sin tur att man i högre grad kan använda egna datorer. Högskolan strävar efter att minska antalet stationära datorer för att på så sätt minska den direkta miljöpåverkan.

Kalkstenen Fastighets AB som äger flera av Högskolans byggnader har numera som rutin att bygga nya hus enligt Green Building, där kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

I Högskolebiblioteket har en rad energibesparande åtgärder genomförts för att minska energiförbrukningen. Fjärrvärmeförbrukningen och elförbrukningen har sedan 2012 halverats. Flera av Högskolans byggnader ses nu över på samma sätt, för att minska värme- och elförbrukningen ytterligare.
Hantering av kemikalier

Förvaring av flytande kemikalier har förbättrats på Högskolans labb. Bra rutiner finns för att förebygga att biologiskt riskavfall hamnar i avloppet på labben. Alla studenter får en dags genomgång av "Safety instructions and routines on lab". Till denna genomgång finns ett dokumenterat och av laborationsassistenterna på labben uppdaterat kompendium "Safety instructions and routines on lab- Compendium for students".

I avtal med företaget som levererar lokalvård har miljökrav ställts på t.ex. användning av miljömärkta städkemikalier.

Utskrifter, papper och avfall

Biblioteket köper in e-böcker och e-tidsskrifter när det är möjligt.E-böcker och e-tidsskrifter köps in när det är möjligt på biblioteket.

Ett skrivarsystem (follow print) är infört som innebär att ingenting skrivs ut automatiskt. Dessutom är alla skrivare inställda på dubbelsidig utskrift. På så sätt minskar andelen onödiga utskrifter. Mängden kopieringspapper som skickas till återvinning har, som en följd av detta, halverats under 2012. Dessutom är allt kopieringspapper märkt med FSC (Forest Stewardship Council) samt EU Ecolabel.

Högskolan avfallssorterar både farligt avfall som ex. lysrör, baterier, elektronik, spejburkar, labbavfall och icke farligt avfall som ex. brännbart, wellpapp, plast, glas m.m.

Transporter och resor

För Högskolans anställda finns reseregler och en resepolicy där hållbarhetsaspekten finns med. Högskolan erbjuder dessutom cyklar för kortare tjänsteresor. Det finns också utmärkta möjligheter för videokonferenser. Även webb- och telefonmöten används när det är möjligt istället för att resa.