Internationalisering på Högskolan i Skövde

På Högskolan i Skövde är internationalisering en naturlig del i högre utbildning och det internationella perspektivet ska alltid vara närvarande i verksamheten, detta för att garantera en hög kvalitet. Internationaliseringsarbetet genomsyrar hela Högskolans verksamhet och involverar därmed samtliga avdelningar och institutioner.

Vårt mål är att samtliga utbildningar ska ha en väl fungerande internationalisering. Vidare vill vi uppmuntra till studentutbyte, lärarutbyte och utveckling av gemensamma internationella utbildningsprogram eller delar av program.

Utbytesprogram

Högskolan i Skövde är aktiv i en rad internationella utbytesprogram och nätverk. De flesta student-, lärar- och personalutbyten äger rum inom ramen för det europeiska stipendieprogrammet Erasmus+. Genom detta program kan såväl studenter som lärare och administrativ personal ansöka om stipendium för att genomföra ett utbyte vid något av de partnerlärosäten i Europa som Högskolan har Erasmusavtal med. Högskolan deltar också i Nordplus, som erbjuder utbytesmöjligheter inom Norden och Baltikum. Genom det Sida-finansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme driver Högskolan i Skövde en handfull projekt med lärosäten i utvecklingsländer.

Det finns också möjlighet för studenter att ansöka om MFS-stipendium för att genomföra mindre fältstudier i ett utvecklingsland i samband med examensarbetet. Högskolan i Skövde deltar också i ett Erasmus-Mundusnätverk, Lamenitec, som är ett samarbete mellan lärosäten i Europa och Latinamerika.

Partneruniversitet

En viktig del i Högskolans internationaliseringsarbete är att utveckla nya, attraktiva utbytesavtal med utländska lärosäten samt administrera befintliga samarbetsavtal. Högskolan i Skövde har cirka 120 avtal i ett trettiotal länder.

Organisation

Internationaliseringsarbetet vid Högskolan i Skövde samordnas av internationella koordinatorer vid International Office (IO). International Office är ett eget verksamhetsområde vid Avdelningen för utbildnings- och studentstöd och leds av avdelningens chef Kassie Sundin.

IO administrerar Högskolans avtal och stipendieprogram samt handlägger lärar- och personalutbyten inom Erasmsprogrammet.

Den internationella marknadsföringen av Högskolan i Skövde sker i samarbete mellan IO och Avdelningen för marknadsföring och kommunikation (AMK). Varje avdelning på respektive institution har en internationell utbildningssamordnare som också utgör en viktig roll i Högskolans internationaliseringsarbete.

Arbetet med in- och utresande studenter sköts av studievägledare på Studentstöd.

Jörgen Hansson, prefekt vid Institutionen för informationsteknologi, har det strategiska ansvaret för lärosätets internationaliseringsarbete.

 

Kontakt

Kontakt

International Office

Vid frågor rörande internationalisering

Vi finns i hus E, våning 2

E-post: international@his.se