Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Skövde ska utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Ett system för kvalitetsarbetet har utvecklats och detta finns beskrivet i  Kvalitetspolicy för Högskolan i Skövde. I policyn fastlås ett antal förhållningssätt för Högskolans kvalitetsarbete:

  • Kvalitetsarbetet ska bedrivas på ett planerat sätt och basera sig på tydliga mål och en klar viljeinriktning.
  • Kvalitetsarbetet ska vara en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter.
  • Kvalitetsarbetet ska präglas av periodicitet, metodik, tydlighet och tillgänglighet.
  • Ämnet är basen för utbildningens kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

En viktig utgångspunkt för Högskolans kvalitetsarbete är upplevd kvalitet utifrån studenternas perspektiv. Högskolans strävan ska vara att den utbildning som erbjuds ska göra studenterna attraktiva på arbetsmarknaden. Studenterna ska dessutom vara så nöjda med sin utbildning att de vill rekommendera den för andra.

Uppföljningar

Inom ramen för Högskolans kvalitetsarbete genomförs olika typer av uppföljning av utbildning och forskning. 

Nationell utvärdering av utbildning

Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) utvärderar all svensk högre utbildning som kan leda till examen på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Läs mer om utvärderingarna och resultaten för Högskolans del.  

Utvärdering av forskning

Under 2013 genomfördes en omfattande internationell kvalitetsgranskning av Högskolans forskning, ARC13. Denna granskning kommer att ligga till grund för ett högskolegemensamt system där all forskning kontinuerligt utvärderas.

Ansvar

Ansvaret för kvalitet följer den reglering av ansvar och beslutsbefogenheter som gäller för Högskolans organisation generellt. Regleringen framgår av arbetsordningen och underliggande organisations- och delegationsdokument. Dokumenten utgör en del av den lokala regelsamlingen, styrdokumenten.

Högskolans kollegiala organ, fakultetsnämnden, har ett särskilt övergripande ansvar för kvalitet inom utbildning och forskning. Högskoledirektören har, på motsvarande sätt, ett övergripande ansvar för kvalitet inom förvaltningens ansvarsområde.

 

 

Kontakt