Förbättringscykeln

Förbättringscykeln i kvalitetssystemet vid Högskolan i Skövde.

Högskolan arbetar enligt en modell med fyra tydliga och sammanlänkade faser i förbättringscykeln, nämligen planering, genomförande, uppföljning och utveckling. De olika faserna beskrivs nedan:

Planering

Det här ska vi göra. Det här ska vi uppnå. Så här ska vi göra det.
I planeringsfasen definieras vad som ska göras och hur det ska göras, utifrån gällande förutsättningar. En viktig utgångspunkt för planeringen är det som framkommit under föregående förbättringscykel. Erfarenheter och resultat från denna ska tas till vara.

Genomförande

Vi utför vårt arbete.
I genomförandefasen genomförs det som planerats.

Uppföljning

Blev det som vi ville? Nåddes målet? Varför blev det som det blev?
I uppföljningsfasen följs genomförandet upp, såväl resultat som tillvägagångssätt. Reflektion som rör olika aspekter ingår, till exempel om förutsättningarna var tillräckliga, om arbetet skedde på ett sätt som var ändamålsenligt och effektivt etc. Återkoppling av uppföljningen ska ske till relevanta intressenter och deras upplevelse av resultatet ska beaktas.

Utveckling

Nu ska vi göra så här. Vi gör så här i stället. Så här kan vi förbättra.
I utvecklingsfasen bestäms vilka åtgärder som ska vidtas, grundat på den uppföljning och reflektion som gjorts. Det kan innebära att ny verksamhet ska utvecklas, att befintlig verksamhet ska vidareutvecklas eller att verksamhet ska avvecklas. Förändringar kan även behöva göras av förutsättningar och arbetssätt. Planerade åtgärder ska kommuniceras till relevanta intressenter.

Illustration Förbättringscykeln