Kvalitetssystem för forskning

Kvalitetssystemet för forskning är en av fyra delar i Högskolans samlade kvalitetssystem. De övriga delarna är processer för strategisk styrning och ledning, kvalitetssystem för utbildning och kvalitetssystem för verksamhetsstödet. Kvalitetssystemet för forskning ska ge verktyg för att systematiskt och kontinuerligt arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskningen vid Högskolan.

Ett kvalitetssystem som vidareutvecklas

Vid Högskolan i Skövde har det under lång tid funnits processer för kvalitetssäkring av lärosätets forskning, samt uppföljning och utvärdering av densamma. Erfarenheterna från detta kvalitetsarbete har bidragit till det övergripande kvalitetssystem för forskning vid Högskolan i Skövde som nu är under utarbetning. Arbetet beräknas bli klart under hösten 2019. Den information som finns på denna webbsida, ska alltså betraktas som preliminär och kan komma att ändras.

Ett kvalitetssystem med fyra fokusområden

Kvalitetssystemet för forskning fokuserar på förutsättningar och processer som leder till mycket hög kvalitet i forskning. Aktiviteterna i systemet utgår från fyra fokusområden:

  • Kvalitetssäkring av forskningsansökningar och pågående projekt
  • Forskningen bygger forsknings- och utbildningsmiljön
  • Rekrytering av personal, karriärvägar och kompetensutveckling
  • Forskningsetiska frågor och forskningens ansvar för samhällsutvecklingen

Bild med fyra fält som beskriver kvalitetssystemets fyra fokusområden

Två cykler för uppföljning av forskningen

I det preliminära utkast till kvalitetssystem för forskning som nu föreligger föreslås två cykler för uppföljning av forskning – en årlig uppföljning av aktiva forskningsprojekt, samt en extern uppföljning av forskning och samverkan i en sexårscykel.

Årlig uppföljning av aktiva forskningsprojekt

Syftet med den årliga uppföljningen är att sammanfatta läget i det enskilda forskningsprojektet och bidra till att definiera eventuellt behov av nya aktiviteter i projektet. Den årliga sammanfattningen ska bidra till att projektet når högre kvalitet i forskningen, ökad utbildningsanknytning av forskninge

Uppföljningen ska genomföras genom att projektledaren besvarar ett mindre antal frågor, som syftar till att ge tid för reflektion och fortsatt utveckling av projektet. En mall kommer att tillhandahållas som projektledaren ska fylla i.

Dokumentationen från den årliga uppföljningen ska sedan utgöra en del av underlaget till kvalitetssystemets uppföljningar i en rullande sexårscykel.

Extern uppföljning av forskning och samverkan i en rullande sexårscykel

Samtliga Högskolans forskningsmiljöer, med tillhörande forskningsgrupper, föreslås följas upp i en rullande sexårscykel. Uppföljningen ska bygga på självvärderingar som utarbetas av forskningsmiljöerna och forskningsgrupperna i samråd med berörd institutionsledning, samt granskning av externa bedömare. Syftet med denna uppföljning är att visa på miljöernas och gruppernas styrkor och utvecklingsmöjligheter inom forskning och samverkan.

Uppföljningen ska utgå från kvalitetssystemets fyra fokusområden (se ovan). Fakultetsnämnden ansvarar för planering och koordinering av uppföljningen. 

Som ersättning för den rullande sexårscykeln kan Högskolan vid behov initiera större uppföljningar av den samlade forskningen och dess processer. Detta kan jämföras med den uppföljning av Högskolans forskning som genomfördes 2013 och benämndes ARC13 (Assessment of Research and Collaboration 2013).

Syftet med kvalitetssystemet

Syftet med kvalitetssystemet för forskning är att ge verktyg för att systematiskt och kontinuerligt arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskningen vid Högskolan. Kvalitetssystemet för forskning innehåller element som på olika sätt knyter an till forskningens förutsättningar, processer och resultat.

Kvalitetssystemet ska bidra till att öka forskarnas och forskningsgruppernas möjligheter att erhålla externa medel, samt öka nyttiggörandet och synliggörandet av den forskning som bedrivs vid Högskolan i Skövde. Kvalitetssystemet visar också på hur forskning och samverkan stöds på en övergripande ledningsnivå vid Högskolan.

Resultaten från uppföljningar inom systemet ska stödja Högskolans strategiska arbete, bland annat genom att ge underlag till institutionernas och verksamhetsstödets årliga verksamhetsplanering och treåriga verksamhetsplaner, samt Högskolans sexåriga utvecklingsplan. Resultatet från uppföljningarna ska kommuniceras kontinuerligt till Högskolans medarbetare, ledning och andra intressenter.

Uppföljning av kvalitetssystemet för forskning

Synpunkter på kvalitetssystemet för forskning fångas kontinuerligt upp i olika dialoger med verksamheten, exempelvis rektors dialogmöten med verksamheten, fakultetsnämndens dialogmöten med prefekter samt i rektors kvalitetsråd. Rektors kvalitetsråd ansvarar också för vidareutveckling av systemet. Högskolan initierar vart sjätte år en extern granskning av Högskolans samlade kvalitetssystem. Justering av tidsplan för granskningen kan ske i relation till Universitetskanslersämbetets utvärderingar av Högskolans kvalitetsarbete.

 

Läs mer

Högskolans övergripande system för kvalitetsarbetet

Utvärdering av forskning (UKÄ)

Kontakt

dekan@his.se