Kvalitetssystem för utbildning

Syftet med kvalitetssystemet för utbildning är att säkra och höja utbildningens kvalitet. Utbildningen ska ha stark anknytning till forskning och beprövad erfarenhet, ge studenterna goda förutsättningar att uppfylla kursmål och examens­mål samt vara relevant för arbetslivet i vid mening.

Kvalitetssäkrad utbildning uppfyller följande kriterier:

  • Förutsättningar finns för att säkra hög kvalitet och nå mycket hög kvalitet i utbildningens genomförande och resultat.
  • Utbildningens genomförande och resultat uppfyller nationella och lokala krav.
  • Utbildningen bidrar till att Högskolan når de mål som formulerats i Högskolans utvecklingsplan samt i tillhörande handlingsplaner och verksamhetsplaner.

Kvalitetssystemet för utbildning omfattar all utbildning som bedrivs vid Högskolan, d.v.s. utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt uppdragsutbildning och förutbildning. Systemet består av följande delar:

  • Det proaktiva arbetet att skapa förutsättningar för att säkra hög kvalitet och nå mycket hög kvalitet i utbildningen.
  • Ett antal aktiviteter som genomförs i cykler med ett, tre och sex års intervall.

Det proaktiva kvalitetsarbetet

Följande delar ingår i det proaktiva kvalitetsarbetet: 

Krav på utbildningens utformning, kvalitet och genomförande

Vissa krav återfinns i Högskolelagen och Högskoleförordningen medan andra är lokalt formulerade. Kraven utgör grund för uppföljning av utbildning.

Grundläggande förutsättningar

Att säkerställa goda grundläggande förutsättningar för utbildning utgör fundamentet för att kunna nå hög kvalitet. Bland dessa finns ekonomiska resurser, lärarpersonalens kompetens (vetenskaplig/konstnärlig/pedagogisk/professionsrelaterad) och förutsättningar i övrigt att bedriva sitt arbete, infrastruktur, läranderesurser och studentstöd.

Organisation, roller och ansvar

Då kvalitetsarbetet är integrerat i verksamheten och berör de allra flesta roller och funktioner som involveras i utbildningsverksamheten krävs att roller och ansvar är tydligt definierade. På en övergripande nivå finns Arbetsordning för Högskolan i Skövde och Kvalitetspolicy för Högskolan i Skövde. Dessutom finns uppdragsbeskrivningar för särskilda akademiska uppdrag (till exempel ämnesföreträdare och programansvarig lärare) och uppdrag med linjeansvar (till exempel prefekt och avdelningschef).

Standardiserade processer och rutiner

För att säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet med uppställda krav behövs standardiserade och dokumenterade processer, rutiner och tidsplaner. Dessa utgör också ett stöd för verksamheten. Här ingår former för samverkan och dialog mellan olika funktioner i verksamheten samt former för studentinflytande och dialog mellan studenterna och Högskolan. Även processer för kommunikation och kvalitetssäkring av information till berörda intressenter, internt och externt, omfattas.

Aktiviteter i tre cykler

1-årscykeln

Kärnan i kvalitetsarbetet utgörs av det arbete som ständigt och på årlig basis pågår i livscykeln för utbildning. I livscykeln ingår aktiviteter för utformning, inrättande, planering, genomförande, uppföljning, utveckling och avveckling av utbildning. 

Årlig uppföljning av utbildningsprogram görs med hjälp av ett IT-stöd (KUpp).

3-årscykeln

I 3-årscykeln ingår uppföljande aktiviteter. Här görs en bred uppföljning kopplat till utbildning och relevanta processer inom verksamhetsstödet. Resultat och slutsatser ska tas tillvara vid utveckling av utbildningen och verksamheten. 

6-årscykeln

I 6-årscykeln ingår uppföljande aktiviteter. Här görs en fördjupad uppföljning av

Resultat och slutsatser ska tas tillvara vid utveckling av utbildningen och verksamheten. 

Så granskas högre utbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring för att säkerställa att högskoleutbildningarna håller hög kvalitet. Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022.

Ett urval av utbildningar granskas kontinuerligt av UKÄ enligt en särskild tidsplan. Tematiska utvärderingar genomförs också.