Uppföljning av ämne och relaterade utbildningsprogram

Alla ämnen och relaterade utbildningsprogram följs upp vart 6:e år inom ramen för Högskolans kvalitetssystem för utbildning. Syftet med uppföljningarna är att bibehålla och höja utbildningarnas kvalitet.

Uppföljningen sker tematiskt och följer en tidsplan som löper över perioden 2018-2022 och omfattar såväl huvudområden som resursämnen. 

Nedan sammanfattas uppföljningsprocessen och de ingående komponenterna.  

Process

Tidsramen för uppföljningen omfattar normalt cirka nio månader, räknat från uppstartsmötet.

Uppföljningen inleds med ett uppstartsmöte där företrädarna för utbildningen informeras om uppföljningen och ges möjlighet att ställa frågor. Företrädarna för utbildningen skriver självvärderingar utifrån en standardiserad mall. Extern granskning sker av slumpmässigt utvalda examensarbeten från berörda program.

När självvärderingarna färdigställts granskas dessa av fakultetsnämnden, varefter dialogmöte hålls med studenter, lärare och ledning vid berörd institution.

Slutligen utformar fakultetsnämnden en rapport där styrkor och utvecklingsområden för utbildningen lyfts fram. Resultatet av uppföljningen ska tas om hand i utveckling av utbildningen och i verksamhetsplanering på olika nivåer. 

Komponenter i uppföljningen

Uppföljningen av utbildning består av följande fyra komponenter.

Måluppfyllelse

Uppfyllelse av examensmål följs upp genom en extern granskning av ett slumpmässigt urval av examensarbeten inom ett huvudområde. Vissa examens­mål väljs ut för granskningen.

Progression

Säkringen av den progression som ska leda till måluppfyllelse granskas av fakultets­nämnden. Vissa examens- och lokala programmål i ett utbildnings­­program väljs ut för granskningen. 

Kurskvalitet

Kursernas kvalitet och hur kursmålen säkras granskas av fakultetsnämnden. Granskning sker av ett urval av kurser.

Kvalitetsaspekter

Några exempel på kvalitetsaspekter som följs upp är:

  • Utbildningsmiljö och forskningsanknytning
  • Lärarkapacitet och lärarkompetens
  • Pedagogiskt koncept
  • Studenters perspektiv
  • Arbetslivets perspektiv
  • Jämställdhetsperspektiv
  • Internationaliseringsperspektiv

Granskningen görs av fakultetsnämnden. Flertalet av kvalitetsaspekterna används även vid den granskning som föregår inrättande av utbildningsprogram och huvudområden, samt vid den uppföljning av utbildningsprogram som årligen genomförs i KUpp.

 

Dokument

Riktlinjer för uppföljning av ämne och relaterade utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå

Kontakt

Jessika Cullberg
Fakultetsnämndens projektledare 
för uppföljningar inom 
kvalitetssystemet för utbildning
jessika.cullberg@his.se
Telefon: 0500-448548