Nationell utvärdering av utbildningar

Universitetskanslersämbetet utvärderar all svensk högre utbildning som kan leda till examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Under åren 2011-2014 har utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå skett enligt ett system där utbildningarnas resultat varit i fokus. Samtliga utvärderingar var genomförda i november 2014 men uppföljning av utbildningar som fått bristande kvalitet kommer att pågå fram till våren 2016. För närvarande pågår en utredning om hur ett nytt nationellt system för utbildningsutvärderingar ska se ut.

Utvärderingarna har gjorts inom ramen för en fyraårsperiod (2011-2014), uppdelat på sex olika omgångar. Utbildningar som undantogs var nyinrättade utbildningar, utbildningar under avveckling, utbildningar med få eller inga självständiga arbeten och utbildningar som leder till högskoleexamen. Mer information om det utvärderingssystem som har använts finns på Universitetskanslersämbetets webbplats.

Totalt 28 av utbildningarna vid Högskolan i Skövde har granskats och av dessa har fem fått omdömet "mycket hög kvalitet", 17 har fått omdömet "hög kvalitet" och sex har fått omdömet "bristande kvalitet". Sammantaget har 79 procent av de utbildningar som utvärderats fått omdömet hög eller mycket hög kvalitet. I ett nationellt perspektiv är detta utfall av granskningarna mycket gott.

De utbildningar som har fått högsta betyg i utvärderingen är kandidatutbildningarna i datalogi, kognitionsvetenskap och medier, estetik och berättande, magisterutbildningen i datavetenskap samt yrkesutbildningen till distriktssköterska (specialistsjuksköterskeexamen). Mer information om resultaten finns i en sammanställning samt i Universitetskanslersämbetets funktion Resultatsök.

Som stöd för Högskolans interna arbete med de nationella utvärderingarna finns särskilda anvisningar.

 Nyheter i anknytning till utvärderingarna

2014-11-20 - Högskolan i Skövde i tio-i-topp i nationell kvalitetsgranskning

2014-10-22 - Distriktsköterskeutbildning i det absoluta toppskiktet nationellt

2014-10-01 - Magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde har hög kvalitet

2014-05-07 - Biomedicinutbildningarna kvalitetssäkras

2014-04-30 - Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde har hög kvalitet

2014-02-19 - Kandidatutbildningen i omvårdnad vid Högskolan har hög kvalitet

2013-11-08 - Delad femteplats i kvalitetsligan för Högskolan i Skövde

2013-10-29 - Högskolan i Skövde bekräftar sin höga kvalitet inom IT- och Ingenjörsutbildningar i Sverige

2013-06-26 - Magisterutbildningarna i bioinformatik och molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde har hög kvalitet

2012-06-13 - Hög kvalitet på Högskolan i Skövdes systemvetarutbildning

2012-05-30 - Tre av fyra möjliga för socialpsykologi (PDF)

2012-05-09 - Toppbetyg för kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde

Hus G

Kontakt