Rektors kvalitetsråd

Rektors kvalitetsråd är rådgivande till rektor i frågor som rör kvalitetsarbete och bereder rektors beslut i dessa frågor.

Huvuduppgifterna för rektors kvalitetsråd är att:

 • aktualisera och synliggöra frågor av strategisk och principiell betydelse för kvalitet och kvalitetsarbete i Högskolans verksamhet,
 • följa upp kvalitetssystemet och vid behov föreslå utvecklingsåtgärder,
 • bereda rektors kontinuerliga rapporter till styrelsen avseende kvalitetsarbetet,
 • bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter avseende kvalitetsarbete mellan Högskolans olika delar,
 • samordna större externt initierade utvärderingar och andra lärosätesövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt,
 • fungera som remissinstans inom området samt
 • följa nationell och internationell utveckling inom området

Kvalitetsrådets sammansättning speglar Högskolans organisation. Representanterna i rådet ansvarar för att frågor som behandlas i rådet får en nära koppling och förankring med rektorsfunktionen, fakultetsnämnden, institutionerna, verksamhetsstödet och Studentkåren.

Rådets sammansättning:

 • Lena Mårtensson, prorektor (ordförande)
 • Anne Persson, dekan
 • Alexandra Krettek, prodekan (adjungerad till 2019-12-31)
 • Mikael Ejdebäck, institutionen för biovetenskap
 • Paul Hemeren, institutionen för informationsteknologi
 • Anna Runnemalm, institutionen för ingenjörsvetenskap
 • Tarja Susi, institutionen för hälsa och lärande
 • Mikael Wickelgren, institutionen för handel och företagande
 • Jan Zirk, högskoledirektör
 • Stefan Radenkovic, representant för Studentkåren
 • Karin Windolf, utredare 
 

Dokument

Uppdragsbeskrivning för rektors kvalitetsråd

Kontakt