Processer för strategisk ledning och styrning av Högskolans samlade verksamhet

En viktig del av Högskolans kvalitetsarbete är processerna som rör strategisk ledning och styrning av Högskolans samlade verksamhet: Högskolans sexåriga utvecklingsplanering, treåriga verksamhetsplanering och den årliga planeringen.

Sexårig utvecklingsplanering

En utvecklingsplan för Högskolans samlade verksamhet fastställs vart sjätte år. I utvecklingsplanen formuleras en vision för lärosätet samt mål för utbildning, forskning och högskoleövergripande områden. De mål och indikatorer som finns i utvecklingsplanen följs dels upp varje år i samband med årsredovisningen och dels kontinuerligt i kvalitetsarbetet inom utbildning och forskning.

Här kan du ta del av Högskolan i Skövdes utvecklingsplan för åren 2017-2022.

Treårig verksamhetsplanering

Verksamhetsplaner för fakultetsnämnd, institutioner och verksamhetsstöd fastställs vart tredje år. I verksamhetsplanerna anges konkreta och uppföljningsbara mål. Verksamhetsplanerna utgör konkretiseringar av utvecklingsplanen och beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Utvecklingen i förhållande till verksamhetsplanerna följs upp varje år, inom ramen för den uppföljning som sker inom budgetarbetet och den årliga verksamhetsplaneringen.

Budgetarbete, årlig verksamhetsplanering och uppföljning

En transparent och tydlig struktur finns för budgetarbetet och den årliga verksamhetsplaneringen. Processen bygger på regelbundna diskussioner i rektors ledningsgrupp, rådet för verksamhetsstöd, institutionernas och verksamhetsstödets ledningsgrupper, samt fakultetsnämndens presidium. På detta sätt skapas goda förutsättningar för delaktighet i ansvaret för att realisera mål i utvecklingsplanen och de treåriga verksamhetsplanerna.

Verksamhetens utveckling följs kontinuerligt upp i dialogmöten mellan rektorsfunktionen och institutionernas och verksamhetsstödets ledningsgrupper, samt mellan rektorsfunktionen och fakultetsnämndens dekaner.

 

Läs mer

Högskolans övergripande system för kvalitetsarbetet

Kontakt