Organisation

Högskolan i Skövde är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet.

Styrelsen

Styrelsen är Högskolans högsta beslutande organ. Regeringen utser styrelsens ordförande och sju ledamöter som företräder allmänna intressen. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Två företrädare för de anställda, fackliga representanter, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Rektor, prorektor och högskoledirektör

Rektor är myndighetschef och leder Högskolans verksamhet. Vid sin sida har rektor en prorektor som är rektors ersättare. Högskoledirektören är chef över Högskolans gemensamma förvaltning. Läs mer om dessa funktioner.

Rektors ledningsgrupp och strategiska råd

En ledningsgrupp - som består av prorektor, högskoledirektör samt dekan och prodekan - ger rektor stöd i löpande ledningsfrågor. Som stöd för arbetet med utveckling av utbildning och forskning finns även ett strategiskt råd. I rektors strategiska råd ingår ledningsgruppen, samtliga prefekter samt en studentrepresentant.

Rektors kansli

Kvalificerat handläggnings- och utrednings stöd till rektor, prorektor och högskoledirektör ges av rektors kansli. Kansliet är direkt underställt rektor och leds av planeringschefen. I rektors kansli finns även registrators- och arkivariefunktionerna. Läs mer om rektors kansli.

Fakultetsnämnd

Högskolans kollegiala organ, fakultetsnämnden, har det övergripande ansvaret för kvalitet inom utbildning och forskning. Nämnden består av dekanen som är ordförande, prodekanen som är vice ordförande, sju övriga lärarledamöter samt tre studentledamöter.

Utbildningskommittéer

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplaner och avveckling av kurs) och utbildningsplaner (ändring av utbildningsplaner) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Högskolan i Skövde har sex stycken utbildningskommittéer inom ämnena; biovetenskap, handel och företagande, hälsa, informationsteknologi, ingenjörsvetenskap samt lärande.

Institutioner

Högskolans operativa verksamhet är organiserad i fem institutioner där man bedriver forskning och utbildning. Varje institution leds av en prefekt.

Högskolans verksamhetsstöd

Högskolans verksamhetsstöd ansvarar för Högskolans centrala administration. Förvaltningen består av åtta avdelningar.

Organisationsschema