Organisation

Högskolan i Skövde är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet.

Styrelsen

Styrelsen är Högskolans högsta beslutande organ. Regeringen utser styrelsens ordförande och sju ledamöter som företräder allmänna intressen. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Två företrädare för de anställda, fackliga representanter, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Rektor, prorektor, vicerektor och högskoledirektör

Rektor är myndighetschef och leder Högskolans verksamhet. Rektors ersättare är prorektor som träder in när rektor har förhinder. Vicerektorn har ansvar för näringslivssamverkan och internationalisering. Högskoledirektören är chef över verksamhetsstödet, som är Högskolans gemensamma förvaltning. Rektor, prorektor, vicerektor och högskoledirektör sammanfattas som rektorsfunktionenLäs mer om rektorsfunktionen.

Rektors rådgivande grupper

Rektor har inrättat tre rådgivande grupper:

- rektors ledningsgrupp, för strategiska diskussioner som bidrar till att ge en helhetssyn, inklusive såväl kollegiala perspektiv som linje- och studentperspektiv. Ledningsgruppen består av rektor, prorektor, vicerektor, högskoledirektör, planeringschef, fakultetsnämndens dekan och prodekan, prefekter samt representant för Studentkåren.

- rektors kvalitetsråd, som ger råd till rektor i frågor som rör Högskolans samlade kvalitetsarbete. I kvalitetsrådet ingår prorektor, dekan för fakultetsnämnden, en representant från varje institutions ledningsgrupp, högskoledirektör, representant för Studentkåren samt en utredare.

- rektors råd för linjeledningsfrågor, för råd i frågor som i huvudsak rör linjeledningsperspektivet. I detta råd ingår rektor, prorektor, högskoledirektören och prefekterna.

Rektors kansli

Kvalificerat handläggnings- och utredningsstöd till rektor, prorektor, vicerektor, högskoledirektör samt till styrelsen ges av rektors kansli. Kansliet är direkt underställt rektor och leds av planeringschefen. I rektors kansli finns även högskolejuristen, registrators- och arkivariefunktionerna. Läs mer om rektors kansli.

Fakultetsnämnd

Högskolans kollegiala organ, fakultetsnämnden, har det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av utbildning och forskning. Nämnden består av dekanen som är ordförande, prodekanen som är vice ordförande, sju  lärarledamöter samt tre studentledamöter.

Utbildningskommittéer

Fakultetsnämnden har delegerat ett flertal beslut som rör kurser och utbildningsprogram till utbildningskommittéer. Högskolan i Skövde har fem utbildningskommittéer: biovetenskaphandel och företagandehälsovetenskaperinformationsteknologi samt ingenjörsvetenskap. För beslut om kursplaner på forskarutbildningsnivå finns utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi.

Institutioner

Högskolans operativa verksamhet är organiserad i fem institutioner där man bedriver forskning och utbildning. Varje institution leds av en prefekt.

Högskolans verksamhetsstöd

Högskolans verksamhetsstöd ansvarar för gemensamt administrativt stöd och service till verksamheten och för beslut och handläggning av övergripande administrativa frågor. Verksamhetsstödet, som är en expertorganisation med specialistkompetens inom sina respektive områden, består av åtta avdelningar:

Organisationsschema