Avdelningen för utbildnings- och studentstöd

Avdelningen för utbildnings- och studentstöd har som övergripande uppdrag att bistå med stöd och samordning av utbildningsadministration.

Avdelningens verksamheter har studenten i fokus och inkluderar bland annat centrala funktioner som antagning, studie- och karriärvägledning, kursplans- och resultatadministration, examina samt studenthälsovård.

Avdelningen för utbildnings- och studentstöd

Organisationsöversikt 2018 

Ledning

Avdelningschef: Kassie Sundin

Bitr avdelningschef: Elizabeth Persson

Ansvarar för ledning, utveckling och planering av avdelningen för utbildnings- och studentstöd. 

Verksamhetsområden

Följande verksamhetsområden finns inom avdelningen:

Antagning

Informerar om och handlägger ärenden rörande anmälan, antagning, registrering, anstånd och studieuppehåll samt administrerar högskoleprovet.

Examina

Informerar om och handlägger ärenden rörande examina och utbildningsbevis. Handlägger tillgodoräknanden.

International Office

Verksamheten arbetar med frågor kring internationalisering.

Kursplans- och resultatadministration

Kursplan- och resultatgruppens arbetsuppgifter består av handläggning av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser. I arbetsuppgifterna ingår också att skapa kurs- och programtillfällen till utbildningsutbudet inför varje termin. I gruppens arbetsuppgifter ingår även resultatrapportering i Ladok samt att stödja lärare i olika administrativa frågor.

Nämndstöd och forskningsadministration

Funktionen Nämndstöd och forskningsadministration ger administrativt stöd till fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde. I funktionens arbete ingår även administration och samordning av utbildning på forskarnivå.

Schemaadminstration

Arbetar med lokalbokning och schemaläggning.

Studentbostadsförmedling

Hjälper studenter att hitta bostad, förmedlar bostäder till avtalsstudenter, utvecklar kontakter med studentkår, kommun och fastighetsägare i bostadsfrågor, utvärderar och följer upp studenternas bostadsbehov.

Studie- och karriärvägledning

Samtal och information kring studier, arbetsmarknad och karriär. Ansvarar även för frågor som rör utlandsstudier och likabehandling för studenter.

Studenthälsa

Arbetar med att förebygga studierelaterade problem, stödsamtal med student och studentstöd (inkl. uppföljning).

Studentservice

Förmedlar allmän studieinformation och bemannar expeditionen studentservice, tentamensutlämning och personskadeförsäkring för studenter.

Stöd till studenter med funktionshinder

Samtal kring och planering av pedagogiska stödåtgärder i studiesituationen.

Tentamensadministration

Administration av tentamina.

 

Intresseanmälan till

Tentamensvakt

Dokument

Organisationsöversikt för US

Kontakt