Avdelningar på institutionen för biovetenskap

Institutionen för biovetenskap är organisatoriskt indelad i två stycken avdelningar med olika inriktning.

Avdelningen för biologi och bioinformatik

Till avdelningen hör utbildningsämnena bioinformatik, biovetenskap, ekologi, kemi, molekylärbiologi och systembiologi. Avdelningen bedriver undervisning på basåret, kandidatprogrammen i biovetenskap samt på magister- och masterprogrammen. Inom avdelningen bedrivs forskning inom bioinformatik, bioteknik, ekologi och infektionsbiologi som knyter an till den forskning inom systembiologi som bedrivs på institutionen. Avdelningen leds av Annie Jonsson.

Avdelningen för kognitiv neurovetenskap och filosofi

Till avdelningen hör utbildningsämnena kognitiv neurovetenskap och filosofi. Avdelningen bedriver undervisning på kandidat- och magisterprogrammen i kognitiv neurovetenskap. Inom avdelningen bedrivs forskning inom kognitiv neurovetenskap och filosofi som knyter an till den forskning inom systembiologi som bedrivs på institutionen. Avdelningen leds av Sakari Kallio.

Provrör

Huvud

Kontakt