Internationalisering

I dagsläget har institutionen för biovetenskap etablerat samarbete eller begynnande samarbete inom utbildning och forskning med 17 utländska lärosäten. Institutionen har en fastställd internationaliseringsstrategi för de närmaste åren 2015-2016. Professor Abul Mandal är institutionens internationella kontaktperson och ansvarar tillsammans med institutionsledningen för internationaliseringsarbetet.

I internationaliseringsstrategin prioriteras följande områden:

  • Rekrytering av studenter inom EU-området: målet är att minst 20 procent av studenterna på program som ges på engelska ska komma från EU-länder. För att uppnå detta mål ska institutionens lärare bland annat göra besök på utländska lärosäten och webbinformation på egna och nationella portaler ska vara uppdaterad.

  • Rekrytering av internationella studenter, framför allt betalstudenter: I dagsläget har institutionen för biovetenskap 65 betalstudenter. Målet är att denna studentgrupp år 2016 ska ha ökat till 100 studenter. För att uppnå detta mål har institutionen bland annat inrättat ett internationellt kandidatprogram i biomedicin som ges på engelska. Webbinformation uppdateras löpande och agentverksamheten har utökats.

  • Öka antalet utbytesstudenter: målet är att minst 10 procent av studenterna på varje program reser ut på utbytesavtal och antalet inresande studenter ska vara lika mycket som utresande. Programansvariga för samtliga kandidatprogram på institutionen för biovetenskap ska bereda förslag på alternativ för studentbyten. Institutionen ska bland annat erbjuda kurspaket för inresande studenter, utveckla kurspaket för utresande studenter tillsammans med sina partnerlärosäten och öka synligheten internationellt genom mer och bättre webbinformation på engelska.

  • Öka lärarutbyten framför allt inom EU-området: målet är att ha lärarutbyten eller forskarutbyten med de lärosäten institutionen för biovetenskap har avsikt att etablera studentutbyten med. Institutionen kommer att prioritera lärarutbyten med nya partneruniversiteten och aktivt söka medel för detta.

  • Double degree/joint degree med utländska partnerlärosäten: målet är att tillsammans med partnerlärosäten undersöka möjligheter för utveckling av double degree och/eller joint degree program framför allt på kandidatnivå.

  • Samverkan inom forskningen: målet är utbyte av gästforskare (minst 3 besökande gästforskare per år), gemensam forskning (minst 50 procent av institutionen för biovetenskaps forskare deltar i internationella nätverk) och forskning i utvecklingsländer (minst 10 procent av institutionen för biovetenskaps forskning ska vara riktade mot utvecklingsländer).

Studenter som labbar.

Kontakt