Arbetsmiljönämnden / Skyddskommittén

Här beskrivs hur Arbetsmiljönämnden, även kallad skyddskommittén, arbetar med arbetsmiljöfrågor samt vilka som är representanter.

Det här gör Arbetsmiljönämnden / skyddskommittén

 • Driva utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ge verksamheten förutsättningar att utföra arbetet.
 • Uppföljning av processer vid myndigheten, d v s samtliga processer som innefattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ute på institutioner och avdelningar
 • Se till att handlingsplaner i enlighet med 3 kap 2§, arbetsmiljölagen upprättas
 • Arbeta organisationsövergripande med åtgärdsförslag till arbetsskador, tillbud och orsaker till sjukfrånvaro som uppkommer
 • Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljöutbildningarna på myndigheten, t ex hur ser utbildningarna ut, jobbar vi rätt, vad behöver Högskolan ha för utbildning? Årlig uppföljning.
 • Initiera övergripande skyddsrondsarbete
 • Deltagande vid planering av ändrade lokaler, anordningar (maskiner och utrustning), arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation som inte kan härledas till specifik chef eller är av sådan omfattning att ansvarig chef behöver vägledning/hjälp. En avvägning får göras utifrån förändringens omfattning.
 • Företagshälsovård, t ex hur används företagshälsovården på myndigheten
 • Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, regelbundet informera sig med labbsäkerhetsgruppen.
 • Arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet t ex har vi fungerande rehabiliteringsprocesser?
 • Uppföljning/översyn av arbetsmiljöhandboken, t ex fungerar den, vad behöver förbättras/kompletteras?
 

Kommande möten

19 februari klockan 10.30-12.00
28 maj klockan 10.30-12.00

Myndighetsrepresentanter

Lars Niklasson, ordf. 
lars.niklasson@his.se
Mikael Harlén
mikael.harlen@his.se
Ulrika Dagman 
ulrika.dagman@his.se
Magnus Littmarck 
magnus.littmarck@his.se

Skyddsombud (2st)

Dessa representanter utses av SACO respektive OFR.

Studentrepresentanter (2st)

presidie@studentkaren.se

Sekreterare

Pernilla Hagström,  pernilla.hagstrom@his.se

Vid behov adjungerar nämnden in ledamöter för specifika frågor/ämnen.