Rektors kansli

Rektors kansli är ett strategiskt, juridiskt och administrativt stöd till Högskolan i Skövdes rektorsfunktion och styrelse. Kansliet ger ett kvalificerat handläggnings- och utredningsstöd åt rektor, prorektor, vicerektor och högskoledirektör.

Rektors kansli har ett ansvar för att driva, utvärdera och analysera verksamhetsprocesser som är centrala för Högskolan i Skövde. Hit hör bland annat arbetet med utvecklingsplanen, årsredovisningen och verksamhetsplaner. Kansliet ansvar också för Högskolans registrators- och arkivariefunktion, samt för funktionen dataskyddsombud.

Rektors kansli arbetar med Högskolans grundläggande styrdokument (arbetsordning, delegationsordningar), ger juridisk vägledning i högskolerättsliga frågor, handlägger ärenden åt disciplinnämnden. Kansliet samordnar Högskolans kontakter med Studentkåren och handlägger övergripande studenträttsliga frågor. Därutöver tillhandahåller kansliet även ledningsstöd till Högskolans forsknings- och utbildningsmiljö INFINIT.

 

Kontakt