Anna Kjellsdotter

Adjungerad lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G34

Utbildningar

Medicine doktorsexamen vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet, 2012. Avhandlingens titel: Sleep-wake-activity and health-related quality of life in patients with coronary artery disease and evaluation of an individualized non-pharmacological programme to promote self-care in sleep.
Huvudhandledare Professor Ulla Edéll-Gustafsson, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

  • Medicine Magisterexamen i Omvårdnad, Linköpings Universitet 2005
  • Medicine Kandidatexamen i Omvårdnad, Linköpings Universitet 2004
  • Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan i Skaraborg 1989

Avhandlingens övergripande syfte var att beskriva den påverkan sömnkvalitet och störd sömn har på hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med kranskärlssjukdom, jämfört med en grupp från populationen. Syftet var också att utvärdera ett individuellt icke-farmakologiskt program för att främja egenvård i sömn.

Patienter från sex sjukhus i södra Sverige inbjöds att delta i studierna. De jämfördes mot en populationsbaserad grupp från sydöstra Sverige som var ålder-, och könmatchad. Den matchade gruppen från populationen användes för jämförelser med patienter med kranskärlssjukdom i två av studierna. Data samlades in genom intervjuer, självrapporterade frågeformulär, studiespecifik sömndagbok och aktigrafiregistrering. I interventionsstudien (pretest-posttest control design) utvärderades om effekten av ett individualiserat icke-farmakologiskt program kan främja egenvård i sömn och aktivitet hos kranskärlssjuka patienter.

Resultatet visade en hög prevalens av insomni hos patienter med kranskärlssjukdom och en större del av patientgruppen uppgav att de inte var utvilade efter sömn. Detta visade att "icke-utvilad sömn" är ett betydelsefullt symptom på insomni. Resultatet visade att det var en svag eller icke statistisk signifikant könsskillnad med ökande svårighetsgrad av insomni. Kranskärlssjuka patienter med svår insomni visade en två-eller trefaldigt högre psykologisk eller fysiologisk stress och/eller ångest inför sömnen (presleep arousal) än populationsgruppen. De var också var mer begränsade i sin fysiska aktivitet. Sömneffektiviteten var generellt låg i alla studier, speciellt hos kranskärlssjuka patienter med svår icke-utvilad insomni. Det individualiserade icke-farmakologiska programmet för att främja egenvård av sömn-aktivitet indikerar på en förbättrad sömn och hälsorelaterad livskvalitet hos kranskärlssjuka patienter.

Denna avhandling visar att det är viktigt att fokusera på individens upplevelse av sin hälsa och sömn-aktivitet i patientens kontextuella sammanhang. Sjuksköterskor har en viktig uppgift i att stödja egenvårdsåtgärder och fastställa individuella mål tillsammans med patienten för att öka deras tilltro till sin egen förmåga för att främja hälsorelaterad livskvalitet.

Avhandlingen kan du ladda ned från:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-76681

Publikationer