Catharina Gillsjö

Catharina Gillsjö

Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3604

BIBLIOGRAPHY

Catharina Gillsjö, PhD, FNP, RN, is a registered nurse with a post graduate diploma as a public health specialist in nursing, and a family nurse practitioner with a master of science in nursing. She earned her PhD in a Joint PhD Program in Nursing between University of Rhode Island, USA and University of Skövde, Sweden. Her research interest includes the health and well-being of older adults in various contexts, especially that of the home. It also encompasses common health problems associated with aging, such as long-term musculoskeletal pain. Catharina is a lecturer at University of Skövde with a special educational interest in advanced practice nursing. She is interested in national and international collaboration in research and education.

FORSKNINGSOMRÅDEN

Mitt forskningsintresse är främst inriktat på äldre personer i hemmet och deras hälsa och välbefinnande. Äldre personer drabbas av olika hälsoproblem, vilka ofta är förenade med smärta. Den vanligaste smärtan hos äldre är relaterad till leder, muskler och skelett. Det övergripande syftet i min avhandling var att beskriva äldre personers erfarenheter av hemmet och erfarenheter av leva med att leva med långvarig smärta i hemmet. Hemmet som begrepp och äldres erfarenheter av hemmet undersöktes i två delstudier. Resultatet visade att de äldre har svårt att tänka sig att leva utan sitt hem. De fruktade att förlora sitt hem. Hemmet visade sig vara intimt och integrerat med den äldre personens existens och livet självt. Det var förenat med den äldre personens identitet, integritet och sätt att leva. Känslan av hem var något som varierade över tid och plats vilket indikerar en potential för mätbarhet. Fortsatta studier är planerade i syfte att fördjupa förståelsen för äldre personers erfarenheter av hemmet. Dessa erfarenheter kommer att beskrivas och relateras till känslan av att känna sig hemma och känna välbefinnande i olika kontext. Projektet planeras i samarbete med University of Rhode Island i USA.

Äldres erfarenheter av att leva med långvarig långvarig smärta relaterat till muskler, leder och skelett undersöktes i två av delstudierna. Denna typ av smärta är den vanligaste förkommande smärtan efter 65 års ålder. Resultatet visade att de äldre hade olika sätt att hantera sitt dagliga liv med smärta. Gemensamt för alla äldre i studien var att de kände sig tvingade att lära sig att leva med sin smärta på egen hand. Fortsatta studier är planerade med mål att stödja de äldre i sitt lärande och att undervisa personalen på ett sådant sätt att de kan vara till stöd för den äldre i sitt lärande att hantera sin situation. En didaktisk modell kommer att användas som utgångspunkt i lärandet. Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Borås.

Ett annat forskningsintresse är åldersprocessen som varierar hos olika människor.  Senare års forskning visar att en del av detta kan tillskrivas genetiska förutsättningar. Det är dock känt sedan tidigare att det finns många olika aspekter som inverkar på åldersprocessen i såväl positiv som negativ riktning. Utgångspunkten för projektet är att karaktärisera variationen i livsstil och livserfarenheter och jämföra med genuttryck hos människor som bibehållit god fysisk och psykisk hälsa vid hög ålder.  Målsättningen med projektet är att skapa underlag för utformning av individanpassade hälsofrämjande livsstilsförändringar i samband med åldrande samt uppslag till vidare studier inom området. Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Borås.

ARBETSLIVSERFARENHET

Slutenvård på sjukhus och öppenvård på särskilt boende och hemsjukvård, 1987-2004.

Universitetadjunkt, Högskolan i Skövde, 2001-2012

Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde, 2012-tv

UTBILDNING

Sjuksköterskeexamen, Hälsouniversitetet Linköping, 1987

Specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska, Högskolan i Skövde, 2001

Filosofie kandidatexamen i omvårdnad, Högskolan i Skövde, 2003

Filosofie magisterexamen i vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborg, 2004

Family Nurse Practitioner and Master of Science in Nursing, University of Rhode Island, USA, 2008

PhD in Nursing, University of Rhode Island, USA, 2012

AVHANDLING

Gillsjö, C. (2012). Older adults' conceptions of home and experiences of living with long-term muscusloskeletal pain at home.Dissertation. University of Rhode Island, USA; 2012.

Major professon: Professor Donna Schwartz-Barcott, College of Nursing, URI, USBihandledare: Ingrid Bergh, Högskolan i Skövde

Abstract: http://pqdtopen.proquest.com/#abstract?dispub=3504137

Publikationer

Catharina Gillsjö