Ingrid Bergh - installationstext

Förordnad till professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde den 1 juni 2013

Ämnesbeskrivning

Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar för att främja människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till känslan av välbefinnande.

Forskningsinriktning

Ingrid Bergh bedriver omvårdnadsforskning inom två av ämnets delområden: smärtvärdering samt komplementära och alternativa metoder. Utgångspunkten för smärtvärderingsforskningen är att smärta är en individuell upplevelse. Även om två patienter har samma sjukdom upplever de sannolikt den smärta som sjukdomen alstrar på helt olika sätt. Patienternas smärta kan också variera över tid och beroende på vilken situation de för tillfället befinner sig i.

Ingrid Berghs andra viktiga forskningsområde är komplementära och alternativa metoder. I det här arbetet använder Ingrid Bergh vedertagna vetenskapliga metoder för att undersöka effekten av de behandlingstekniker som används i den etablerade hälso- och sjukvården. Ett grundläggande problem när det gäller de flesta alternativa och komplementära metoder är att de är dåligt studerade, både vad gäller eventuella symtomlindrande effekter och biverkningar. Man vet också väldigt lite om vilka metoder som hjälper mot olika symtom. Enda sättet att komma tillrätta med problemet är att pröva de alternativa metoderna i kontrollerade försök som utförs med vedertagna vetenskapliga metoder.