Software Engineering - extra kursinformation

Denna sida innehåller extra kursinformation rörande kursen "Software Engineering" IT301G och fokuserar på sådant som rör uppstarten samt förberedelser av uppstarten som är relevant för de studenter som kan läsa kursen (d.v.s., studenter som är inskrivna på programmen DVSUG och WEBUG).

Lagsammansättning

Under kursens gång så arbetar ni i lag som utför en iteration av ett programvaruutvecklingsproject i form av en serie övningsuppgifter. För att underlätta kursens genomförande samt att efterlikna ett riktigt programvaruprojekt tillfrågas studenter om de vill ställa upp som gruppansvariga. Som gruppansvariga fås ett ökat ansvar och i gengäld så får denne träna sig i att vara gruppledare och får ökat stöd i denna roll.

Rollen som gruppansvarig 

I korthet, i rollen som gruppansvarig så har man följande ansvar:

 • Kalla till möten. (Det finns existerande schemalagda tillfällen för alla ingående aktiviteter, men deltagare kan ha behov av at påminnas och det kan behövas fler tillfällen).
 • Att beslut dokumenteras, d.v.s. att någon är sekreterare, skriver ned beslut och distribuerar anteckningar till deltagarna.
 • Att se till att en försäkran om att projektdeltagarna deltagit aktivt skrivs under av samtliga aktiva deltagare inför varje inlämning och lämnas in i kursansvarigs brevlåda.
 • Att se till att material till delinlämningar och slutliga inlämningar lämnas in i tid.
 • Frekvent (veckovis) kontakt med kursansvarig (Jonas Mellin) eller person som är ansvarig för inlämningsuppgiften (Jonas Mellin om inget annat anges). 

Observera, att detta inte innebär att gruppansvariga skall göra jobbet, utan någon skall göra det. Exempelvis, så är det lämpligt att ni är mötesordförande på möten och någon annan är sekreterare. 

Planen är att gruppansvariga är utsedda innan kursstart.

Sammansättning av lag

När lagen sätts samman så balanseras de på följande kriterier (i prioritetsordning):

 1. Jämn könsfördelning
 2. Jämn fördelning mellan utbildningsprogrammen WEBUG och DVSUG.
 3. Jämn fördelning av presterade poäng
 4. Nytt för i år: jämn fördelning av förmåga till planering och uppföljning.

Lagen sätts samman av kursansvarig för att efterlikna en så realistisk situation som möjlig samt att göra lagen så jämnsstarka som möjligt. Observera att det i kursen finns olika räddningsvägar om ni skulle råka göra något kritiskt fel. Till exempel, om ni i kravutveckling och design gör något kritiskt fel, så kan ni ändå utföra uppgifterna som rör testning.

Det går att byta grupper om det finns starka skäl. Ett konkret exempel är att för några decennier sedan så hade vi två personer i samma klass; den ene hade flytt regimen i sitt hemland och den andre var finansierad att samma regim. De behöver aldrig jobba i samma grupp. I övrigt, lagbildning är en del som vi går igenom det mest grundläggande så att ni får förutsättningar att arbeta i laget med en stor sannolikhet att lyckas.

Planen är att lagen är sammansatta innan kursstart.

Studie av förmåga till planering och uppföljning (frivilligt!)

Syften med studien är att samla in data om er förmåga till planering och uppföljning. Denna kommer att användas för att kunna anpassa kursens innehåll samt lagens sammansättning för att öka sannolikheten för att undervisningen blir så bra som möjligt.

Deltagande i denna studie är frivilligt och ni kan när som helst avbryta deltagade. De som inte deltar sätts samman i lag utan denna information.

Ni är anonyma gentemot varandra och i de fall som materialet används vid rapportering (t.ex., i en vetenskaplig publikation) så publiceras enbart resultat som garanterar att er identitet inte röjs. Rådata raderas om de innehåller information om någon person.

Studien är enkätbaserad och kvantitativ. Ni får ut en undersökningsidentitet som ni använder av för att meddela vem som fyllt i. Kopplingen mellan er verkliga identitet och undersökningsidentiteten kommer enbart finnas i pappersform. Så även om rådata skulle komma i oriktiga händer, så skall det inte vara möjligt att härleda er identitet. Undersökningsidentiten är så utformad att den baseras på säker hashning så att (i) det i princip skall vara omöjligt inom rimlig tid att härleda informationen och (ii) informationen som finns är enbart ett nummer kopplat till en papperslista samt ett slumptal. Detta medför också att det i princip omöjligt att gissa vad övriga deltagares undersökningsidentiteter är.

Frågorna består dels av allmänt hållna frågor och specifika frågor rörande viktiga aktiviteter som betraktas som viktiga under högskole-/universitetsstudier. Själva enkäten tar ca 1 timme att fylla i. Tanken är att en datorsal bokas så att om det är något ni undrar över så kan vi besvara frågor med en gång.

Fördelar med att delta i studien är:

 1. Större sannolikhet att hamna i en bra grupp.
 2. Ökad självkännedom då ni är tvungna att ta ställning till frågeställningar som ni inte kanske har funderar på tidigare (observera, att det är inga kontroversiella frågor).
 3. Om ni vill ha återkoppling, så erbjuds ni detta baserat på era svar. Detta medför ökad sannolikhet för ökad självkännedom än att enbart delta.
 4. Att praktiskt få prova på en kunskapsutvinningsmetod som ni kommer att använda under kursens gång.

En förfrågan kommer att skickas ut via doodle huruvida ni vill delta eller inte.

Nytt för 2017

 • Bättre beskrivning av läsanvisningar. 
 • Uppdaterade inspelade föreläsningar rörande design.

Nytt för 2016

 • Ny kurslitteratur som i huvudsak baseras på E-böcker som är kostnadsfria för studenter. Presentationsmässigt så är kurslitteraturen baserade på flera böcker med mer renodlade perspektiv jämfört med tidigare års kurslitteratur, vilket jag tror är lättare att följa jämfört med en bok som innehåller allt och växlar mellan perspektiven. Kurslitteraturen omfattar följande (ni skall inte läsa allt i alla böcker, planen är att antal sidor inte skall öka p.g.a. flera böcker och de flesta är E-böcker som ni har tillgång till kostnadsfritt som studenter på HS):
 • Kravutvecklingsuppgiften uppdateras med avseende på träning i en systematisk kravutvinningsprocess (en av flera möjliga val).
 • Schemaläggningen ses över för att få en jämnare belastning över läsperioden.
 • Uppdaterad urvalsprocess för i vilken ordning studenter tillfrågas om de vill ställa upp som gruppledare.

Uppföljning 2015

2015 ändrades kursmål, examination, innehåll samt leverans av innehållet. Resultatet blev lyckat då genomströmningen ökade, mängden studenter som lyckades erhålla högre betyg ökade och kursutvärderingen var överlag mycket positiv. Det som framkom som kritik var kurslitteraturen samt schemaläggningen. Kurslitteraturen har bytts ut och schemaläggning ses över.

Detaljer kring nyhetet 2015: kursen har döpts om, examinationen reducerats kraftigt och seminarierna strömlinjeformas mot uppgifterna.

1.       Vi följer upp på idén med projektövningsuppgifter från vårterminen 2014. De förbättras, teorin kopplas bättre mot praktiken genom att seminarier om teorin hålls innan projektuppgifterna genomförs. I år kommer hälften av grupperna få använda koden som studenterna under 2014 använde och hälften kommer att få arbeta med kod inom samma problemdomän men med en mer korrekt objektorienterad design. Mot slutet av kursen kommer de olika designerna på applikationen att analyseras och jämföras. Mer poäng finns numera på projektövningsuppgifterna för att mer korrekt spegla arbetsinsatsen.
Det fungerade överlag mycket bättre än tidigare år och studenterna var överlag nöjda.

2.       3 hemtentor istället för 5. Dessutom, djupgående frågor ställs enbart inom de områden där ni tränas med tillräckligt djup.
Detta fungerade bättre på flera plan.

3.       Examinationsmomentet seminarium har tagits bort. Seminarierna ingår i projektuppgiften.
Detta förenklade kursgenomförande avsevärt och tydliggjorde sambanden bättre mellan teori och praktik.

4.       Tydligare träning i kvalitativ analys och preference handling för att fatta informerade beslut.
Detta kommer att förbättras ytterligare, även om detta var ett steg i rätt riktning. Den nya kurslitteraturen för 2016 innehåller information om bl.a. detta.

5.       Mindre mängd granskningar, men med tydligare fokus på analys.
Bättre än tidigare år.

6.       Professor Jeremy Rose kommer att kontrastera innovation och engineering i slutet av kursen.