Kristina Carlén

Kristina Carlén

Adjunkt i folkhälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2415

Min bakgrund är inom infektionssjukvård där jag arbetat som sjuksköterska många år. Jag har alltid haft ett intresse för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det praktiska sjuksköterskearbetet har handlat om att förebygga, förhindra och skydda för olika tillstånd, allt ifrån gravida kvinnor till äldre personer med olika infektioner. Jag är utbildad skolsköterska och även distriktssköterska och har en filosofie magister i omvårdnad.

Jag arbetar på Högskolan i Skövde som lärare inom folkhälsovetenskap på kurser för sjuksköterskor, skolsköterskor, hälsocoacher och folkhälsovetare. Folkhälsovetenskap är ett område som berör människor under hela livet, alltifrån gravida mödrar, föräldrar, barn, ungdomar, medelålders till äldre personer. Det finns olika arenor att arbeta utifrån, där skolan är en viktig arena för tidiga insatser som kan påverka barn och ungdomar genom hela livet. Existentiell hälsa är ett område som intresserar mig då det påverkar hälsa på ett grundläggande sätt tillsammans med en fysisk, psykisk och social dimension.

Jag är doktorand på halvfart och mitt forskningsprojekt handlar om att undersöka prediktorer för mental hälsa hos ungdomar i ett datamaterial som är insamlat i Finland.
Det finns andra intressanta forskningsprojekt som berör folkhälsovetenskap där jag också aktivt deltar, exempelvis Hälsoträffen, som berör människans förmåga att finna en varaktig livsstilsförändring i samband med övervikt. Äldres hälsa, gener och livsstil är ett annat projekt som syftar till att se om det finns samband mellan gener, livsstil, upplevd hälsa och åldrande.

Jag har fått förmånen att bli programansvarig för magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: Smittskydd och Vårdhygien, 60hp, som startades VT 2017.

Publikationer

Kristina Carlén