Stefan Tengblad

Stefan Tengblad

Professor i företagsekonomi

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E344

Medarbetarskap

Forskning om medarbetarskap handlar om att studera medarbetares betydelse för att upprätthålla välfungerande verksamheter genom engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Det handlar också om att förstå drivkrafter hos medarbetare och värderingar som finns på arbetsplatsnivån. Under 2018 är jag med och studerar medarbetarskap inom äldreomsorg.

Organisatorisk resiliens

Organisatorisk resiliens är ett nytt och spännande forskningsområde. Resiliens går att översätta med livskraft och anpassningsförmåga. En fjällbjörk är ett bra exempel på en resilient art som kan motstå stora påfrestningar i form av stark kyla, extrem vind och tung snö. Med organisatorisk resiliens avses den förmåga som ett företag eller organisation besitter för att motstå kriser och påfrestningar. Det är också intressant att studera hur kriser och påfrestningar kan användas som tillfällen för lärande, innovation och effektivisering och på så sätt göra organisationen ännu mer resilient.

En bok på svenska (Organisatorisk resiliens, 2014) och en på engelska (The Resilience Framework, 2018) har givits ut som sammanfattar resultaten hittills.

Livskraft i skandinavisk arbetsorganisation

Skandinavisk arbetsorganisation, och i synnerhet den svenska var mycket uppmärksammad under perioden 1970-1990 för innovativa försök med delvis självstyrande arbetsgrupper, långa arbetscykler, överförande av tjänstemannaarbetsuppgifter och satsningar på medarbetarskap. Men vad finns egentligen kvar av detta. I ett forskningsprojekt finansierat av FORTE undersöks detta i samarbete med prof. Margareta Oudhuis från Högskolan i Borås under perioden 2016-2019.

Vad kan arbetslivet lära av elitidrottsklubbar?

Hur är elitidrottsklubbar organiserade och går det att lära sig om detta för det övriga arbetslivet? I boken Vinnande ledarskap (arbetstitel) som utges under 2019 beskrivs hur 8 elitidrottsklubbar på både herr- och damsidan är organiserade. Även forskning om högpresterande organisationer beskrivs i boken som är författad tillsammans med prof. Margareta Oudhuis från Högskolan i Borås

Övrig forskning

Stefan Tengblad har också varit involverad genom åren i forskning kring företagsetik, Personalarbete/Human Resource Management, chefsförsörjning (temat för min doktorsavhandling), arbetsorganisation och kvalitativ metod.

Publikationer

Stefan Tengblad