Svante Alfredsson

Svante Alfredsson

Lektor i maskinteknik

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA110M

Doktorsavhandling

Svante Alfredssons doktorsavhandling "Constitutive Behaviour and Fracture of Adhesive Layers - Inverse Methods and Energetic Balance".

Nedan ges en kort beskrivning av avhandlingens bakgrund och resultat:

'Det ställs idag höga krav på bilindustrin att minska utsläppen med bibehållen eller t.o.m. förbättrad krocksäkerhet. Detta tvingar industrin att bygga lättare bilar.
Möjligheten att använda sig av lätta material är uppenbarligen attraktiv. I knutpunkter måste dessa lätta konstruktionsmaterial sammanfogas med höghållfasta material. I detta sammanhang kan limförband utgöra en lämplig sammanfogningsmetod. Metoden ger lätta och utrymmessnåla fogar, tillåter materialkombinationer som är omöjliga att svetsa och ger konstruktionen en högre styvhet än fogning med punktsvetsning som är den vedertagna metoden på området.

Dessutom innebär limförbandet att de sammanfogade materialen isoleras elektrolytiskt från varandra vilket betyder att man slipper "rostproblem" som ofta uppstår när olika material kommer i kontakt med varandra.

Nya materialkombinationer och fogningsmetoder kräver nya strategier i konstruktionsprocessen. Det aktuella arbetet är en del av ett pågående forskningsprojekt som syftar till att möjliggöra att nya metoder kan användas. Det slutliga målet med projektet är kunna genomföra datorsimuleringar för att bedöma styrkan hos en uppbyggd konstruktion, t.ex. en bil. Detta för att minska behovet av tidsödande fullskaleprovning. Det första steget i forskningsprojektet är att utveckla experimentella metoder för noggrann bestämning av ett limskikts deformationsbeteende. I det andra steget skall fysiska och matematiska modeller utvecklas som beskriver limskiktets egenskaper. Det tredje steget är att implementera dessa modeller i en datormiljö för att möjliggöra simuleringar.

Det aktuella arbetet behandlar huvudsakligen utveckling av experimentella metoder. Gemensamt för många traditionella experimentella metoder är svårigheter att utvärdera resultaten. För att kunna utvärdera experimenten tvingas man ofta göra antaganden angående limmets deformationstillstånd som är svåra att verifiera i praktiken. Dessutom lider många traditionella metoder av instabilitetsproblem som gör det omöjligt att fånga hela deformationsförloppet. De metoder som presenteras i denna avhandling är utvecklade i syfte att undvika instabilitet under experimenten.

Metoderna tillåter dessutom att utvärdering genomförs utan att okontrollerbara antaganden måste göras. Utvärderingen bygger på användandet av en invers metod. Noggrann bestämning av ett limskikts deformationsbeteende möjliggör också en bättre förståelse för brottprocessen. Genom att åstadkomma ett bättre underlag för matematiska modeller möjliggörs dessutom en högre kvalitet på simuleringarna.'

Professor Ulf Stigh
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde
tel: 0500-448508
mobiltel: 0708-214192
fax: 0500-448599

Publikationer

Svante Alfredsson