Ulf Sandbergs installationstext

Förordnad till professor i automatiseringsteknik Högskolan i Skövde den 6 juni 2013. Professuren har en inriktning mot tillförlitlighets- och underhållsteknik.

Ämnesbeskrivning

Ämnet automatiseringsteknik behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning.

Forskningsinriktning

Järnvägsnät, kraftverk och fabriker är exempel på avancerade tekniska system som vårt samhälle är beroende av. Alla dessa system har en sak gemensamt; de måste underhållas för att vara tillförlitliga och fortsätta fungera. Ulf Sandbergs forskning handlar, förenklat uttryckt, om hur tekniska system ska kunna utföra det de är avsedda för och hur företag och organisationer kan skapa goda förutsättningar för underhåll vid anskaffning, driftsättning och användning av tekniska system. Något som är helt avgörande för att systemet ska bli tillförlitligt.

Ulf Sandbergs forskning handlar till stor del om att blottlägga orsakskedjor. Genom att studera en beslutsprocess går det att hitta de ekonomiska och produktionstekniska faktorer som gör att företag och organisationer fattar beslut som leder till problem med de tekniska systemens driftsäkerhet.

Ulf Sandberg och hans kollegor analyserar också de data som olika tekniska system skapar när de är i drift. Genom att till exempel tappa av data från en maskin i en bilfabrik och fusionera informationen med data från andra maskiner i fabriken går det att hitta avvikelser från det normala, avvikelser som kan orsaka driftsstopp om felet inte åtgärdas. När en orsakskedja är blottlagd och all data analyserad gäller det för Ulf Sandberg och hans kollegor att ta reda på var det är mest effektivt att göra en korrigering för att insatsen ska bli effektiv.

Underhåll är en långsiktig verksamhet som ofta utförs i miljöer där kortsiktiga vinstmål är normerande. Förhållandet kan bli obehagligt tydligt när Ulf Sandberg och hans kollegor börjar kartlägga orsakskedjor bakom driftstopp. Till exempel kan industriföretag driva upp produktionstakten så mycket att maskiner körs på en högre hastighet än de är byggda för, med driftstörningar och fel som följd. Problemet kommer sig av att företaget vill utnyttja sin anläggning maximalt. Målet med Ulf Sandbergs arbete är då att analysera situationen och visa på de konsekvenser som felaktiga beslut och åtgärder för med sig. Kärnfrågan är om företaget hade tjänat mer pengar genom att agera på ett annorlunda sätt?

Kunskapen om hur tekniska system ska underhållas är i dag splittrad över flera akademiska discipliner och flera yrkesgrupper. Ulf Sandberg arbetar hårt för att minimera splittringen. Drivkraften bakom arbetet är en personlig övertygelse om att tekniska system som inte underhålls utgör en fara för människor, företag, samhället och miljön. Eller som Ulf Sandberg själv uttrycker saken; ”underhåll är omsorg”.

Biografiska uppgifter

Ulf Sandberg är född 1956 i Storuman. Han fick sin grundutbildning vid Chalmers tekniska högskola i ämnet elektroteknik.

Doktordisputation

Ulf Sandberg disputerade 1994 inom området Industriella Styrsystem med avhandlingen: ”On the Implementation and use of Computer Systems in Industrial Processes for Quality and Security Control.” Avhandlingen lades fram vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övrig verksamhet

Ulf Sandbergs forskning vid Högskolan i Skövde är en del av den ekonomiska föreningen SMGC:s nätverk. Föreningen har som vision att bidra till hållbara svenska företag och förvaltningar genom ett hållbart ekonomiskt och tekniskt tänkande och agerande.