Styrdokument

Universitet och högskolor är myndigheter under regeringen. Lärosätenas verksamhet är på många sätt reglerad genom nationell lagstiftning. För verksamheten vid Högskolan i Skövde finns också en lokal regelsamling - lokala styrdokument.

Länkarna på den här sidan leder till en förteckning över nationella styrdokument, det vill säga de lagar, förordningar och förteckningar som är mest relevanta för högskoleområdet, samt till lokala styrdokument inom olika områden.

Olika typer av lokala styrdokument

Policy

En policy uttrycker ledningens övergripande viljeinriktning.

Föreskrifter

Föreskrifter kan utfärdas om nationell lagstiftning finns inom området (till exempel i högskoleförordningen) och denna ger högskolorna rätt att utfärda egna föreskrifter (med uttryck som "högskolan bestämmer", "högskolan föreskriver" etc.). Föreskrifterna ska ha generell tillämpbarhet och de är bindande för myndigheter och enskilda.

Riktlinjer

Riktlinjer kan utfärdas inom områden där nationell lagstiftning saknas. Riktlinjerna är inte bindande för myndigheter och enskilda på samma sätt som föreskrifter.

Handläggningsordning

Handläggningsordning kan upprättas för att beskriva handläggningsprocessen för generella ärenden. Handläggningsordningen utgör ofta komplement till mer innehållsrelaterad reglering i föreskrifter, allmänna råd eller riktlinjer.

Anvisningar

Anvisningar kan upprättas för att detaljerat beskriva handläggningen av generella ärenden inom en eller flera enheter vid Högskolan. Anvisningarna utgör ofta komplement till en mer övergripande handläggningsordning och till mer innehållsrelaterad reglering i föreskrifter eller riktlinjer.

Handlingsplan

Handlingsplan kan upprättas för att aktivt främja och utveckla Högskolans arbete inom vissa områden. Handlingsplanen ska innehålla mätbara mål för arbetet inom en angiven tidsperiod, åtgärder för att nå målen samt beskrivning av hur uppföljning av mål och åtgärder ska ske.