Forskning och utbildning på forskarnivå

Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör forskning och utbildning på forskarnivå. Länkarna leder till dokument i pdf-format.

Allmänt

Riktlinjer för bevarande och gallring av handlingar för forskningsverksamhet
Förteckning över forskningsmiljöer, forskningsrupper och företrädare för forskning
Uppdragsbeskrivning för forskningsgruppsledare
Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde
Allmänna råd för god vetenskaplig praxis

Forskningsetiska rådet - uppdragsbeskrivning
Handläggningsordning för hantering av ärenden som rör misstänkt vetenskaplig oredlighet
Riktlinjer för utnämning till docent vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för utseende av sakkunniga
Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer om jäv
Handläggningsordning för Skaraborgs Akademis pris

Publikationer

Riktlinjer för registrering av forskningspublikationer och populärvetenskapliga publikationer i DiVA
Riktlinjer för fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag baserat på vetenskaplig publicering
Riktlinjer för fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag baserat på publicering av konstnärlig forskning och konstnärliga arbeten inom musik
Riktlinjer för vetenskapligt författarskap

Forsknings- och utbildningsmiljön INFINIT

Ledningsstruktur och beslutsmandat inom forsknings- och utbildningsmiljön INFINIT
Riktlinjer för extern sakkunniggranskning av ansökningar inom INFINIT

Utbildning på forskarnivå

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå
Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi
Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå
Komplettering till Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde
Indragning av forskarstuderandes resurser vid Högskolan i Skövde

Disputation

Anvisningar för uppgifter och ansvarsfördelning i samband med disputation vid Högskolan i Skövde
Anvisningar för uppgifter och ansvarsfördelning för opponent och examinator i samband med licentiatseminarium vid Högskolan i Skövde
Anvisningar för framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar

Uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskrivning för utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi 
Uppdragsbeskrivning för studierektor för utbildning på forskarnivå i egen regi
Uppdragsbeskrivning för studierektor för utbildning på forskarnivå i samarbete med andra lärosäten

Uppdragsbeskrivning för kursansvarig lärare inom utbildning på forskarnivå
Uppdragsbeskrivning för examinator för kurs inom utbildning på forskarnivå
Uppdragsbeskrivning för ämnesföreträdare inom utbildning på forskarnivå