Strategier, kvalitet och organisation

Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör övergripande strategier, kvalitetsarbete, organisation och några övriga områden. Länkarna leder till dokument i pdf-format.

Övergripande strategier

Utvecklingsplan för Högskolan i Skövde 2017-2022

Kvalitetsarbete

Kvalitetspolicy för Högskolan i Skövde
Uppdragsbeskrivning för rektors kvalitetsråd
Kvalitetssystem för utbildning
Anvisningar för uppföljning av grundutbildningsuppdrag i Ladok
Anvisningar för tidsatt process för verksamhetsplanering och budget

Organisation

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde

Rektors delegationsordning
Prefekternas delegationsordning
Högskoledirektörens delegationsordning
Fakultetsnämndens delegationsordning 
Delegationsordning för chefen för avdelningen för utbildnings- och studentstöd

Institutionernas interna organisation
Verksamhetsstödets interna organisation
Rektors kanslis ansvar och uppgifter

Uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskriving för dekan
Uppdragsbeskrivning för prodekan
Uppdragsbeskivningar för prefekt och biträdande prefekt
Uppdragsbeskrivning för avdelningschef och biträdande avdelningschef

Rektors ledningsgrupp
Rektors råd för linjeledningsfrågor

Valföreskrifter

Föreskrifter för val av lärarledamöter till högskolestyrelsen vid Högskolan i Skövde
Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde

Övrigt

Policy mot korruption och oetiskt handlande

Riktlinjer för bevarande och gallring av handlingar för forskningsverksamhet
Arkivhandbok
för Högskolan i Skövde
Riktlinjer för Högskolan i Skövdes e-plikteveranser
Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan i Skövde

Krisorganisation vid Högskolan i Skövde

Ställning som studentkår vid Högskolan i Skövde
Former för inrättande av studentkår vid Högskolan i Skövde

Språkpolicy vid Högskolan i Skövde
Webbaserad förteckning över verksamhetstermers översättning till engelska (internwebben)

Anvisningar för hantering av remisser
Riktlinjer om jäv

Inköpspolicy för Högskolan i Skövde
Riktlinjer för direktupphandling
Upphandlingspolicy

Stipendienämnd
Handläggningsordning för stipendier vid Högskolan i Skövde