Dataskydd (GDPR)

Högskolan i Skövde (org.nr 202100-3146) månar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Högskolan är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet.

Vad gör Högskolan med uppgifterna

Högskolan behandlar personuppgifter för att uppfylla sitt uppdrag som statlig myndighet och högskola, det vill säga att genomföra forskning och tillhandahålla utbildning samt att samverka med det omgivande samhället. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.

Behandlingen av personuppgifter inom Högskolan sker för att i något led främja dessa ändamål. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som medarbetare, student eller utomstående intressent via specifika beskrivningar.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Förutom det man vanligen menar med personuppgifter gäller det också t ex bild- och ljuduppgifter och krypterade eller kodade uppgifter där det finns en nyckel som kan koppla uppgifterna till en person.

Behandling är varje åtgärd eller kombination av åtgärder, oberoende om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning osv.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Vid Högskolan finns det olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är student, forskare, deltagare i en studie, anställd, deltagare i en konferens eller annat evenemang, sökande till en anställning eller av annan anledning har kontakt eller samarbetar med Högskolan.

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på anledningen till behandlingen, men det kan vara fråga om bland annat följande:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig.
 • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut lön, annan ersättning eller för fakturering.
 • Personuppgifter som inhämtats inom ramen för deltagande i en forskningsstudie.
 • Information om studieresultat och annan information om dina studier vid Högskolan eller annat lärosäte.
 • Information vid deltagande i konferenser eller kurser.
 • Personuppgifter som behövs när du söker en anställning hos Högskolan samt för Högskolans handläggning av anställningsärenden.

Rättslig grund för behandlingen

Som myndighet och lärosäte och beroende på syftet med behandlingen kan vi använda oss av följande rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:

Rättslig grund Innebär Exempel från vår verksamhet
Uppgift av allmänt intresse Uppdrag från riksdag och regering

Utbildning
Forskning
Samverkan
Studentarbeten

Myndighets-utövning Nödvändig som ett led i myndighetsutövning Examination
Disciplinärenden
Avtal  För att fullgöra avtal med den registrerade Anställningsavtal
Samarbetsavtal
Inköpsavtal
Rättslig förpliktelse Att följa lagar och andra regler Arkivlagen
Arbetsmiljölagen
Semesterlagen
Samtycke Ska vara frivilligt, informerat och dokumenterat

Studentarbeten (om känsliga personuppgifter)
Marknadsföring

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Den mesta av informationen samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden, Ladok eller antagning.se.

Vilka kan ta del av personuppgifterna?

Mycket av den information som finns vid Högskolan utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.
Förutom medarbetare på Högskolan kan andra myndigheter i vissa fall ta del av uppgifterna. Även externa leverantörer av IT-system kan ibland ha åtkomst till dina personuppgifter. I dessa fall ska Högskolan genom avtal säkerställa en korrekt och laglig behandling. Vid en eventuell överföring utanför EU/EES ska dessutom en adekvat skyddsnivå vara säkerställd.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ändamålet med behandlingen och så länge som krävs enligt lagar och andra föreskrifter. För mer information läs de specifika beskrivningen för olika kategorier registrerade.

 • Om du till exempel är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet och därefter under sådan tid som krävs enligt andra lagstiftningar.
 • Om du är student behandlar vi dina personuppgifter så länge du är student vid Högskolan och därefter under sådan tid som krävs enligt andra lagstiftningar.
 • Om du är deltagare i en studie behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet.

Samma regler gäller för all behandling av personuppgifter oavsett var de förekommer. Personuppgifter i handlingar sparas i enlighet med bland annat arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att sparas allt mellan ett antal år och för all framtid i Högskolans arkiv. I den mån det för sig om personuppgifter i allmänna handlingar kan dessa också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Vilka är dina rättigheter?

 • Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och få tillgång till uppgifterna.
 • Du har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Du kan i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, att behandlingen begränsas eller att personuppgifterna flyttas (dataportabilitet).
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Du kan i vissa fall även invända mot annan behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande och profilering i den mån det förekommer.
 • Du har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke.
 • Om du anser att vi bryter mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du framföra klagomål till Datainspektionen.

Register & Registeranmälan

Högskolan har, som personuppgiftsansvarig, skyldighet att ha en förteckning över de behandlingar av personuppgifter som utförs på Högskolan. Förteckningen innehåller en registerbeskrivning över varje behandling.

Information till dig som...

Student GDPR.

Anställd GDPR.

Forskare GDPR.

Söker jobb GDPR.

Varken student eller anställd GDPR.

GDPR.

Länkar

Externa länkar

Kontakta oss

Begäran om registerutdrag, begäran om rättelse eller begäran om att åberopa någon annan av dina rättigheter ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Begäran sänder du till personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

Högskolan i Skövde
Adress: 541 28 Skövde
E-post: registrator@his.se
Telefon: 0500-44 80 00

Har du frågor om Högskolans behandling av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsgrupp.

Dataskyddsgrupp

dataskyddsgrupp@his.se

Dataskyddsombud

Om dataskyddsombud

dataskyddsombud@his.se