Personuppgiftshantering - för dig som söker jobb

Högskolan månar om din integritet genom att hantera dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Högskolan i Skövde är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i Högskolans rekryteringssystem ReachMee. Dina registrerade uppgifter behandlas för rekrytering av personal vid Högskolan i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

Vad ska uppgifterna användas till?

Personuppgifter, inklusive personnummer om sådant finns angivet, lagras och behandlas enbart i syfte att hantera din jobbansökan.

Vilka kan ta del av personuppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer vara tillgängliga för HR-avdelningen och rekryterande personer inom Högskolan. I förekommande fall lämnas uppgifter till externa sakkunniga för sakkunnigprövning och vid eventuell användning av tester anlitas externa företag som Högskolan tecknar avtal med.
Högskolan i Skövde är en statlig myndighet och omfattas av Tryckfrihetsförordningen om allmänna handlingars offentlighet (TF 2 kap). Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av din ansökan, bifogade handlingar samt korrespondensen med oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Din ansökan finns sparad hos oss i 2 år och raderas sedan om du inte aktivt söker annan utlyst anställning på Högskolan i Skövde. Vi behåller enbart handlingar som tillhör den som vi har anställt och den som eventuellt har överklagat anställningen. Vill du ha tillbaka dina icke elektroniska handlingar kontaktar du oss.

Vilka är dina rättigheter och hur kontaktar du oss?

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Högskolan har om dig i form av registerutdrag. En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Du kan alltså inte skicka den per e-post. Du kan också begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig. Både begäran om registerutdrag och begäran om rättelse sänds till personuppgiftsansvarig via registrator.

 

Kontakta oss

Begäran om registerutdrag, begäran om rättelse eller begäran om att åberopa någon annan av dina rättigheter ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Begäran sänder du till personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

Högskolan i Skövde
Adress: 541 28 Skövde
E-post: registrator@his.se
Telefon: 0500-44 80 00

Har du frågor om Högskolans behandling av personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Christina Bjerke Versland
E-post: dataskyddsombud@his.se