Information om behandling av personuppgifter - student

Högskolan i Skövde (org.nr 202100-3146) månar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Högskolan är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För dig som är student vid Högskolan behandlar vi personuppgifter som t.ex. namn, personnummer, kontaktuppgifter, adress, e-postadress, genomgångna studier, studieresultat, examina samt i vissa fall pedagogiskt stöd och anhöriguppgifter.

Rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter som ett led i tillhandahållandet av den utbildning du går hos Högskolan och för att dokumentera dina resultat i enlighet med lagkrav.Vi behandlar även dina personuppgifter när vi fattar beslut som berör dig som student, så kallad myndighetsutövning.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi inhämtar personuppgifter från Ladok, antagning.se, folkbokföringen och från dig.

De personuppgifter som du lämnar vid ansökan om antagning registreras i högskolornas nationella antagningssystem. När du som sökande blir antagen till utbildning förs personuppgifterna över till Högskolans system för studiedokumentation som används för att dokumentera dina resultat och för att sammanställa statistik för internt bruk och externt för officiell statistik. Dina personuppgifter kan även förekomma i vårt e-postsystem när du kommunicerar med oss och för att du ska få tillgång till e-postadress. För att du ska tillgodogöra dig kursmaterial och dela information, samarbeta och kommunicera under pågående utbildning överförs dina personuppgifter till Högskolans lärplattform.

Högskolan är ansvarig för hantering av sökande och studenters personuppgifter i ovanstående register. Hanteringen regleras i förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153) och Dataskyddsförordningen.

Vilka kan ta del av personuppgifterna?

Förutom medarbetare på Högskolan kan andra myndigheter i vissa fall ta del av uppgifterna. Utlämnande att uppgifter till andra myndigheter regleras i förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153). Även vissa externa leverantörer, framförallt inom IT-området, kan ibland ha åtkomst till dina personuppgifter. I dessa fall ska avtal säkerställa en korrekt och laglig behandling. Vidare lämnar vi dina uppgifter till Studentkåren för administration av medlemskap. Om du genomför en verksamhetsförlagd utbildning kommer dina uppgifter att lämnas till den organisation där du gör din verksamhetsförlagda utbildning.

Högskolan är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att personuppgifter i allmänna handlingar ska kunna lämnas ut på begäran, efter en sekretessprövning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är student vid Högskolan. Det gör vi med stöd av allmänt intresse och myndighetsutövning. När du har slutat dina studier använder vi uppgifterna för statistiska ändamål och i förlängningen sparas dessa för arkivändamål i enlighet med lagkrav.

 

Kontakta oss

Begäran om registerutdrag, begäran om rättelse eller begäran om att åberopa någon annan av dina rättigheter ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Begäran sänder du till personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

Högskolan i Skövde
Adress: 541 28 Skövde
E-post: registrator@his.se
Telefon: 0500-44 80 00

Har du frågor om Högskolans behandling av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsgrupp.

Dataskyddsgrupp

dataskyddsgrupp@his.se

Dataskyddsombud

Om dataskyddsombud

dataskyddsombud@his.se